Valsts pētījumu programma
VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” atklātajā konkursā ir iesniegti 17 projektu pieteikumi

Latvijas Zinātnes padome informē, ka valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” atklātajā konkursā (turpmāk – atklātais konkurss), kurš noslēdzās š.g. 6. oktobrī, ir iesniegti 17 projektu pieteikumi, noklājot visus Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojuma Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”” (turpmāk – MK rīkojums) 6. punktā definētos uzdevumus.

Iesniegtie projektu pieteikumu sadalījums pa MK rīkojuma uzdevumiem:

  • 1.1. apakšpunkta uzdevums (Latvijas vēsture un identitāte) – 5 projektu pieteikumi;
  • 1.2. apakšpunkta uzdevums (Nacionālās pretestības vēsture) – 2 projektu pieteikumi;
  • 2. apakšpunkta uzdevums (Kombinētās mācīšanās modeļu izpēte un inovatīvu risinājumu izstrāde mācīšanās procesa digitālajai transformācijai) – 3 projektu pieteikumi;
  • 3. apakšpunkta uzdevums (Demogrāfijas un migrācijas procesu izpēte) – 1 projekta pieteikums;
  • 4. apakšpunkta uzdevums (Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība, līdzdalība, uzticēšanās, demokrātijas apdraudējumi un valsts noturība) – 2 projektu pieteikumi;
  • 5.1. apakšpunkta uzdevums (Latviešu valodas attīstības un lietojuma izpēte) – 1 projekta pieteikums;
  • 5.2. apakšpunkta uzdevums (Latviešu valodas sistēmas izpēte valodas statisko un dinamisko norišu kopsakarībā un valodas tehnoloģiju attīstība) – 1 projekta pieteikums;
  • 6.1. apakšpunkta uzdevums (Latvijas lingvistiskās vides reģionālās un vēsturiskās savpatības attīstība) – 1 projekta pieteikums;
  • 6.2. apakšpunkta uzdevums (Lībiešu valodas attīstība, valodas apguve, pētnieku sadarbība un ataudze) – 1 projekta pieteikums.

Atklātajā konkursā Latvijas Universitāte ir iesniegusi 9 projektu pieteikumus, Daugavpils Universitāte un Vidzemes Augstskola – 2 projektu pieteikumus, bet Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte – 1 projekta pieteikumu katra.

Atbilstoši iepriekš plānotajam laika grafikam projektu pieteikumu administratīvā izvērtēšana un zinātniskā ekspertīze notiks līdz novembra pirmajai pusei, bet rezultāti projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks paziņoti decembra pirmajā pusē.