Valsts pētījumu programma
Zināmi valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projektu konkursa rezultāti

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” (programma) ietvaros 2021. gada 25. augustā tika izsludināts atklātais projektu pieteikumu konkurss (konkurss). Līdz 16. oktobrim konkursā tika iesniegti 17 projektu pieteikumi, lai īstenotu 2021. gada 7. jūlija rīkojum Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”” (MK rīkojums) definētos uzdevumus.

Latvijas Zinātnes padome (LZP) nodrošināja iesniegto projektu pieteikumu ārvalstu zinātnisko ekspertīzi, katram projekta pieteikumam piesaistot no diviem līdz trim neatkarīgiem ārvalstu zinātniskajiem ekspertiem atbilstoši “Apvārsnis Eiropa” vērtēšanas pieejai un principiem. Ja kādā no MK rīkojuma noteiktajiem uzdevumiem tika iesniegti vairāki projektu pieteikumi, tika organizētas ekspertu paneļdiskusijas, lai nodrošinātu pēc iespējas izsvērtāku un pamatotāku projektu pieteikumu vērtējumu, kā arī nodrošinātu projektu savstarpējo salīdzinājumu. Visi ārvalstu neatkarīgie zinātniskie eksperti darbu pabeidza 8. decembrī.

Ārvalstu zinātniskie eksperti kopumā augsti vērtēja iesniegtos projektu pieteikumus, to iesniedzējus un kopējo Latvijas zinātnisko kapacitāti sociālo un humanitāro zinātņu jomās. Vienlaikus ārvalstu eksperti vērsa uzmanību uz nepieciešamību uzlabot finansēto projektu vadības struktūru, kā arī nodrošināt efektīvu monitoringu to ieviešanas posmā, lai būtu iespējams aptvert MK rīkojuma noteiktajos uzdevumos valsts definēto plašo vajadzību loku, kā arī panākt vienotu zinātnisko naratīvu, apvienojot dažādus pētniecības aspektus un sadarbojoties dažādu nozaru pētniekiem. Vairāk informācijas par programmas zinātnisko ekspertīzi LZP publicēs pārskatā 2022. gada sākumā.

Pamatojoties uz valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtību, konkursa nolikumu un zinātniskās ekspertīzes rezultātiem, programmas īstenošanas un uzraudzības komisija 7. un 8. decembrī pieņēma lēmumus par astoņu projektu pieteikumu finansēšanu, kā arī deviņu projektu pieteikumu noraidīšanu. Rezultātā tiks finansēti projektu pieteikumi visos MK rīkojuma noteiktajos uzdevumos, izņemot uzdevumu, kas saistīts ar mūsdienu latviešu valodas attīstības un lietojuma izpēti. Šim uzdevumam tiks izsludināts atkārtots konkurss vistuvākajā laikā.

Programmas konkursā finansējumu ir ieguvuši šādi projekti:

Atvērt attēlu pilnekrāna režīmā

Finansētie projekti tiks īstenoti, sākot ar 2021. gada decembri, to īstenošana noritēs līdz 2024. gada decembrim. Projektu īstenotājiem būs jāiesniedz arī projektu vidusposma un noslēguma zinātniskie pārskati, kurus izskatīs ārvalstu zinātniskie eksperti, sniedzot vērtējumu par projektu īstenošanu atbilstoši plānotajam, kā arī izvērtējot to zinātnisko sniegumu. Projektu īstenošanu uzraudzīs arī LZP un programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, tai skaitā sekojot līdzi projektu ieguldījumam rīcībpolitikas plānošanai un izvērtēšanai atbilstošajās nozarēs. Projekta rezultāti pēc to publicēšanas būs pieejami gan projektu īstenotāju, gan LZP tīmekļvietnē.

Programmas virsmērķis ir veidot iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību Latvijā, kuras pamats ir demokrātiskās vērtības, latviešu valoda un kultūra. Programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” mērķis ir radīt jaunas zināšanas un risinājumus, lai sekmētu ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības un valsts attīstību. Tas ietver valodas, vēstures, kultūras, latviešu un mazākumtautību identitātes pētniecību, izglītības transformācijas iespēju izpēti, kā arī nepieciešamā cilvēkkapitāla paplašināšanu. Programmas kopējais valsts budžeta finansējums ir 6,2 miljoni eiro.  Programmu finansē Izglītības un zinātnes ministrija.

Papildu informāciju par programmu skatīt šeit.