2022.gada pētniecības projektu konkurss

UZMANĪBU! Sakarā ar kara darbību Ukrainā lēmuma par atbalstāmajiem projektiem 2022.gada konkursā pieņemšana ir aizkavējusies.

Plakāts
 

2022.gada 6. jūnijā, pamatojoties uz Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas 2015. gada 31. decembra vienošanos par kopīgas sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā (turpmāk – Programmas) īstenošanu, tiek izsludināts pētniecības projektu konkurss.

Konkursam var iesniegt pētījumu projektu, kas atbilst kādai no konkursa prioritārajām pētījumu jomām:

  • enerģija un energoefektivitāte;
  • ekoloģija un vides pārvaldība, jo īpaši jūras vides piesārņojuma ar ķīmiskām vielām un mikroplastmasam izpēte;
  • jaunas tehnoloģijas nozīmīgāko slimību ārstēšanai un profilaksei, biotehnoloģija, bioinženierija un ģenētika;
  • jauni materiāli;
  • sociālās un humanitārās zinātnes.

Projektā jābūt iesaistītām divām institūcijām, kas katra pārstāv vienu no Programmas dalībvalstīm – Latviju vai Ukrainu.

Latvijā konkursā var piedalīties Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija.

Pieejamais finansējums projekta Latvijas partnerim ir līdz 20 000 eiro gadā. Projekta īstenošanas laiks – divi gadi.

Projekta pieteikumu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam, angļu valodā aizpildot projekta pieteikuma veidlapu.

Pieteikumam pielikumā pievienojama šāda dokumentācija:

  1. Nolikumā noteiktajā kārtībā angļu valodā aizpildīts projekta 1.pielikums “Project implementation costs for Latvian partner”; 
  2. Latvijas partnera un Ukrainas partnera projekta zinātnisko vadītāju CV;
  3. Ukrainas partnera sadarbības apliecinājuma vēstule, kuru parakstījusi tā paraksta tiesīgā amatpersona vai pilnvarotā persona;
  4. Pilnvaras kopija, ja projektu parakstījusi Latvijas partnera pilnvarota persona.

Fiziska persona kā Latvijas partnera projekta zinātniskais vadītājs konkursa ietvaros var piedalīties tikai vienā projektā.

Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas un Ukrainas zinātnieki projekta pieteikumu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Latvijas partneris projektu iesniedz  Latvijas Zinātņu padomē vienā eksemplārā elektroniskā dokumenta formātā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@lzp.gov.lv un informācijai cc: ineta.pliksa@lzp.gov.lv.

Lūdzam ņemt vērā, ka Projekta Latvijas partnera paraksttiesīgajai amatpersonai vai tās pilnvarotajai personai un projekta zinātniskajam vadītājam ir jāparaksta viens un tas pats elektroniskā dokumenta eksemplārs. Ja projekta zinātniskajam vadītājam nav droša elektroniskā paraksta, viņš Projektu paraksta papīra formātā un to kopā ar pielikumiem  ieskenē kā vienu datni, kuru paraksta projekta Latvijas partnera paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona ar drošu elektronisko parakstu.

Projekta iesniegšanas termiņš Latvijas  Zinātnes padomē ir 2022.gada 2.septembris  līdz plkst.17:00.

Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām pārliecināties, ka atbilstošs projekta pieteikums ir iesniegts arī Ukrainas pusē.

Projektu īstenošanas uzsākšana plānota ar 2023. gada janvārī.

Informācija  par konkursu Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā 

LZP kontaktpersona: