Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

1,2-Sililnobīde propargilsilānos kā jauna metodoloģija farmaceitiski svarīgu heterociklu un aizvietotu olefīnu sintēzei

Sākums: 01.01.2024. Noslēgums: 31.12.2026.

 • Projekta numurs

  • lzp-2023/1-0576

 • Finansējums

  • 300 000 EUR

 • Projekta vadītājs

  • Māris Turks

 • Projektu īsteno

  • Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

 • Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Šajā fundamentālajā pētniecības projektā tiks izstrādāta jauna organiskās sintēzes metodika piesātinātu un daļēji piesātinātu heterociklu ieguvei, kuri sānu ķēdē satur stereoķīmiski definētu trīs- un četraizvietotu dubultsaiti. Tas tiks panākts izstrādājot jaunu pieeju propargilsilānu 1,3-difunkcionalizēšanai, ko panāk ar izejvielu elektrofilo aktivēšanu un 1,2-sililgrupas nobīdi, tādējādi rodoties alilkatjonam vai tā ekvivalentam. Tas tiek pārvērsts heterociklā, izmantojot iekšējā nukleofīla uzbrukumu. Ar alilkatjonu starpmolekulārā veidā var reģēt arī ārējais nukleofīls. Tādā gadījumā heterocikliskās struktūras tiks iegūtas ar papildus šķērssametināšanas un alkēnu metatēzes reakcijām. Tiks demonstrēta arī iegūto trīs- un četraizvietoto vinilsilānu turpmāka reģioselektīva funkcionalizācija. Pieteiktā sintēzes metodoloģijā starptautiskā līmenī ir jauna, un tai ir plašs pielietošanas potenciāls medicīnas un farmaceitiskās ķīmijas jomā, kā arī dabasvielu totālajā sintēzē. Metodes izstrāde sāksies ar reģio- un diastereoselektīvu sintēzes metožu izveidi, un tiks tālāk attīstīta ar asimetrisko katalīzi, kas nodrošinās enantiomēri bagātinātus produktus. Projektu izpildīs 1 pēcdoktorantūras zinātnieks, 1 doktorantūras students un 1 maģistrants, kā rezultātā tiks izstrādāts 1 promocijas darbs un 1 maģistra darbs, kā arī vairāki bakalaura darbi uz brīvprātības pamata. Papildus viens promocijas darbs tiks aizstāvēts pēcprojekta periodā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada atklātais konkurss