Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums: 31.08.2018.

Noslēgums: 31.08.2021.

Projekta numurs: lzp-2018/1-0394

Finansējums: 300000

Projekta vadītājs: Roman Viter

Projektu īsteno

Latvija Universitāte

Projekta sadarbības partneri

Zinātnes nozares

    • Fizika un astronomija
    • Nanotehnoloģija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir attīstīt jaunu viendimensiju (1D) nanomateriālu kompozītu ZnO/polidopamīns (PDA) ar augstu virsmas pret tilpums attiecību un uzlabotām struktūras, elektroniskām un optiskām īpašībām un jutību. Projekta galvenā hipotēze ir balstīta uz pieņēmumu, ka uz robežas starp ZnO un PDA nanoslāņiem veidosies jauni fotoindukcijas efekti (fotoluminescence un fotostrāva). Projekts tiks īstenots 4 darba paketēs: WP1. 1D ZnO/PDA nanostruktūru izveidošana un raksturošana, WP2. 1D ZnO/PDA nanostruktūras jūtības īpašību izpēte, WP3. 1D ZnO/PDA nanostruktūras analīze un modelēšana. WP4. Projekta vadība un rezultātu izplatīšana. Projekta rezultātā tiks noteiktas jaunas 1D ZnO/PDA nanokompozīta fotoindukcijas mehānismu īpašības un to optiskā sensora darbība attiecībā uz mērķmolekulām. Sensoru pielietojumi - pārtikas kvalitātes un glikozes līmeņa noteikšana. Projekta rezultāti tiks parādīti 4 zinātniskajās publikācijās, 5 konferenču tēzēs un vienā latvijas patenta pieteikumā. Rezultāti dos ietekmi uz zinātnisko vidi, industriju un sabiedrību kopumā. Projekta rezultāti palīdzēs gatavot jaunus pieteikumus ERAF, LZP un H2020 projektu konkursiem. Projekts ir multidisciplinārs. Grupas dalībnieki ir labi eksperti fizikā (Dr. J.Alnis), ķīmijā (Dr. A.Šutka), datormodelēšanā (Dr. A.Atvars), nanotehnoloģijā un optisko biosensoru izstrādē (Dr. R. Viter). Projekta mērķi un sagaidāmie rezultāti iekļaujas sekojošos [Latvijas] Prioritārajos virzienos zinātnē 2018.-2021. gadam: 1) Virziens "Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai" ar specifiskām apakštēmām nanotehnoloģijas un fotonika, funkcionālie materiāli un kompozīti, datormodelēšana (atbilstoši Anotācijai pie rīkojuma projekta MK noteikumiem par Prioritārajiem virzieniem zinātnē) un pētījumi fotonikā, matemātiskā modelēšana fizikā un fotonikā, nano un kvantu tehnoloģijas (atbilstoši Pielikumam pie rīkojuma projekta MK noteikumiem par Prioritārajiem virzieniem zinātnē) 2) Virziens "Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai" ar specifiskām apakštēmām zināšanu un tehnoloģiju pārnese, augstas pievienotās vērtības produktu radīšana, inovācijas ekonomikas izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2018. gada 1. atklātais konkurss

 

Projekta īstenošanas zinātniskā un sociālā ietekme ir apkopota pārskatā[PDF]

Projekta rezultāti [PDF]