Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Anizometrisku nanomālu pildītāju daļiņu telpiskās izvietošanās ietekme uz zema blīvuma cieto poliuretāna putuplastu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0260

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Ilze Beverte        

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte; Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Zinātnes nozare

Materiālzinātne; Ķīmija; Matemātika      

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir eksperimentāls un teorētisks pētījums par anizometrisku nanomālu pildītāju daļiņu telpisko izvietošanos putošanas laikā saistībā ar zema blīvuma slēgtu šūnu cieto poliuretāna (PUR) putuplastu struktūrlementu izstiepšanu un tās ietekmi uz PUR putuplastu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, lai iegūtu jaunas zināšanas par minētajiem procesiem. Naftas ķīmijas PUR putuplastus un PUR putuplastus ar Latvijā augušu augu elļas poliolu daļēju izmantošanu izgatavos ar liešanas metodi veidnēs ar dažādām garenzimēra un šķērsizmēra attiecībām. Nepildītu un pildītu PUR putuplastu īpašības izpētīs eksperimentāli un teorētiski. Matemātiskā modelēšana, skaitliskie aprēķini un rezultātu salīdzinājums ar eksperimentu datiem sekmēs izpratni par putošanas ietekmi uz nanomālu pildītāju daļiņu lokalizāciju un orientēšanos putu struktūrelementos. Projekta rezultāti ietvers divus oriģinālus zinātniskos rakstus, kas iesniegti vai pieņemti publicēšanai Web of Science Core Collection vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, Latvijas Republikas patenta pieteikumu un projekta pieteikumu, kas iesniegts starptautiskā vai nacionālā pētniecības un attīstības projektu konkursā. Projekta pētījums ir svarīgs siltumizolācijā, celtniecībā un citos pielietojumos, kur ir nepieciešams putuplastu samazināta mitruma absorbcija un augsts hidrofobums līdz ar pieņemamām mehāniskajām īpašībām.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss