Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Bezkontakta nanotermometrija, izmantojot rentgenabsorbcijas spektrus

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0608

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Aleksandrs Kaļinko           Aleksandrs.Kalinko@cfi.lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

Nanotehnoloģija; Materiālzinātne

Kopsavilkums

Mūsdienu tehnoloģiskās prasības tādās jomās kā mikroelektronika, mikrooptika, fotonika un nanomedicīna ir sasniegušas līmeni, kad tradicionālās termometrijas izmantošana kļūst par ierobežojošu faktoru vai vispār neļauj veikt precīzus temperatūras mērījumus. Šī situācija jo īpaši rodas, ja ir nepieciešama informācija par materiāla temperatūru ar telpisko izšķirtspēju submikronu mērogā vai ja viens materiāls ir paslēpts aiz cita. Šajā fundamentālā projektā mēs piedāvājam izstrādāt jaunu metodoloģiju, kuras pamatā ir rentgenabsorbcijas spektroskopijas izmantošana materiāla temperatūras mērīšanai, analizējot rentgenabsorbcijas spektra sīkstruktūras amplitūdu. Piedāvātā metode temperatūras noteikšanai ir vērsta uz, bet nav ierobežota ar temperatūras kartēšanu daudzslāņu mikroshēmās un plazmonu nanodaļiņās. Projekts ir atbilstošs prioritārajam virzienam zinātnē “Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai”, kā arī atbilst Latvijas Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu Viedās Specializācijas (RIS3) jomai “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss