Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Bioekonomika Zaļā kursa ēnā (BioDeal)

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0321

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Indra Muižniece

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte         

Zinātnes nozare

Citas lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozaru zinātnes; Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt rīku ES stratēģijas “Eiropas zaļais kurss” (Green Deal) aktivitāšu ietekmes noteikšanai uz bioekonomikas attīstību valsts līmenī, lai varētu rast optimālāko un efektīvāko risinājumu starp klimata mērķu sasniegšanu un pievienotās vērtības paaugstināšanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības resursu izmantošanā un šo tautsaimniecības un zinātņu nozaru attīstībai. Tas nepieciešams, jo nav skaidrs kāda loma turpmāk ES līmenī tiks piešķirta bioekonomikai un kā (un vai vispār) tās stratēģijas mērķi un koncepcija par sevi tiks ņemta vērā balstoties uz Green Deal ietvaros veiktajām izmaiņās citos plānošanas dokumentos un likumdošanā. Uz matemātiskās modelēšanas rezultātiem balstītās rekomendācijas, kas ietvertu gan sabiedrības viedokli, gan zinātniski pamatotas pētniecības metodes, būs noderīgas valsts un pašvaldības institūcijām, uzņēmējiem un NVO, un sabiedrībai kopumā, lai ieviestu dzīvē pārdomātus, jēgpilnus, videi un klimatam draudzīgus risinājums resursu ilgtspējīgai izmantošanai un ietekmes uz klimatu un visi samazināšanai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss