Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Daudzfunkcionāla bio-bāzēta kompatibilizatora izveide un ietekme uz reciklētu polimēru kompozītu ar biomasas stiegrojumu veiktspēju

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0347

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Agnese Ābele     agnese.abele_1@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Materiālzinātne

Kopsavilkums

Projekta zinātniskā novitāte ir daudzfunkcionāla bio-bāzēta kompatibilizatora izstrāde, kas spētu uzlabot gan savstarpējo savietojamību starp reciklētu polimēru maisījuma (PP/PE) matricu un no lauksaimniecības atlikumiem iegūtu lignocelulozes stiegrojumu, gan arī antioksidatīvās un termiskās īpašības, rezultātā iegūstot produktu ar augstāku pievienoto vērtību. Daudzfunkcionālo kompatibilizatoru plānots izstrādāt, izmantojot karbonskābes, modificējot ar kondensētiem tanīniem. Modifikācija (esterifikācijas reakcija), samazinās tanīnu hidrofilitāti, uzlabos saderību ar hidrofobo polimēru matricu un mainīs UV absorbcijas apgabalu, uzlabojot UV stabilitāti. Paredzēts noteikt izstrādātā daudzfunkcionālā bio-bāzētā kompatibilizatora efektīvāko koncentrāciju reciklēto PP/PE matricas kompozītā ar lignocelulozes stiegrojumu, kas iegūts no vietējām lauksaimniecības atlikumu biomasām. Raksturojot galvenās reoloģiskās, mehāniskās, termiskās un UV izturības īpašības projektā izveidotajiem kompozītiem plašā sastāva diapazonā, tiks noteiks tā potenciālais pielietojums kā inženiertehniskie materiāli. Projekts atbilst Eiropas Zaļā kursa stratēģijai un Latvijas Nacionālās attīstības plānam 2021. – 2027. gadam, un tā galvenās mērķa grupas ir Latvijas uzņēmumi, lauksaimnieki, patērētāji un materiālzinātnes pētnieki.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss