Vispārīgā informācija

Sākums 20.12.2021. Noslēgums  19.12.2024.

Projekta numurs

VPP-LETONIKA-2021/2-0002

Finansējums

213  000 EUR

Projekta vadītājs

Valts Ernštreits

valts.ernstreits@lu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Valodniecība un literatūrzinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir uz esošo lībiešu valodas digitālo kolekciju bāzes izveidot brīvpieejas daudzfunkcionālu lībiešu valodas vārdnīcu, lai sekmētu lībiešu valodas attīstību, ievērojami paplašinātu lībiešu valodas lietojuma un apguves, kā arī pētniecības iespējas. Vārdnīcu iecerēts veidot, papildinot esošās digitālās kolekcijas – leksikogrāfijas datubāzi, morfoloģijas datubāzi un lībiešu valodas korpusu, lai ievērojami paplašinātu un standartizētu lībiešu valodas vārdu krājumu un gramatisko informāciju. Vienlaikus projekta ietvaros paredzēts pievienot funkcionāli jauna veida informāciju – izrunas paraugus audio formātā un tulkojumus angļu valodā, paverot jaunas iespējas kolekciju izmantošanai. Projekts tiek īstenots, iesaistot tajā dažādu valstu pētniekus un studējošos, kas ļaus nodrošināt ciešāku jomas pētnieku sadarbību un jaunu pētnieku rašanos. Tāpat īstenošanā tiks iesaistīti lībiešu valodas runātāji, kuriem darbs projektā nodrošinās saskari ar lībiešu valodu ikdienā un palīdzēs saglabāt un uzlabot viņu valodas prasmi. Izmantojot projekta gaitā sagatavotos datus, sadarbībā ar ārvalstu partneriem iecerēts attīstīt un integrēt resursos to attīstībai vitāli svarīgus jaunus digitālus instrumentus – morfoloģisko analizatoru, runas sintezatoru un automātiskās tulkošanas rīku, turklāt projekta datus paredzēts padarīt brīvi pieejamus gan datu repozitorijos tālāku pētījumu un jaunu produktu izstrādei, gan visai sabiedrībai brīvpieejas tīmekļa vārdnīcas un citu produktu veidolā..

PROJEKTA MĒRĶIS
Projekta mērķis ir izveidot daudzfunkcionālu lībiešu valodas vārdnīcu lībiešu valodas attīstības, lietojuma, apguves un pētniecības iespēju paplašināšanai, iesaistot šajā darbā dažādu valstu pētniekus un lībiešu valodas pratējus.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”

Rezultāti

-

Rīcībpolitikas nodevums

-