Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Defektu kontrole jaunos UV-C ilgspīdošos materiālos

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0118

Finansējums

300 000EUR

Projekta vadītājs

Andris Antuzevičs, andris.antuzevics@cfi.lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

Fizika un astronomija; Materiālzinātne

Kopsavilkums

Materiāli ar ilgspīdēšanu īsviļņu ultravioletajā (UV-C) diapazonā ir jauns pētījumu virziens ar daudzsološiem pielietojumiem sterilizācijā un novērošanā. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu UV-C ilgspīdošu materiālu uz stabilu un lētu silikātu bāzes (M2Al2SiO7, kur M = Ca, Sr, Ba). Materiālos tiks ievadīti koaktivatori, lai uzlabotu luminiscences īpašības: viļņa garumu, intensitāti un ilgumu. Pētniecības darbības ietvers paraugu sintēzi, to strukturas raksturošanu un padziļinātu luminiscences un magnētiskās rezonanses spektroskopijas analīzi. Projekta zinātniskā novitāte ir izskaidrot UV-C ilgspīdēšanas izcelsmi, lai ar defektu kontroli to varētu pastiprināt un izmantot praktiskiem pielietojumiem. Rezultāti, kas tiks publicēti vismaz 6 zinātnisku rakstu veidā, sniegs vadlīnijas optimāla ķīmiskā sastāva un sintēzes apstākļu izvēlē efektīvam UV-C ilgspīdošam luminoforam. Projektā plānota studējošo iesaiste, kas izstrādās savus noslēguma darbus projekta īstenošas laikā. Paredzētās pētniecības aktivitātes veicinās visu iesaistīto dalībnieku profesionālo prasmju pilnveidi, kas pavērs jaunas iespējas nākotnes projektu pieteikumos un veicinās Latvijas zinātnieku atpazīstamību pasaules mērogā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss