Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Dīķu akvakultūras ražošanas un ekosistēmas pakalpojumu inovatīva izpēte un klimata ietekmes modelēšana horizontālo izaicinājumu un ilgtspējības pārvaldībai Latvijā

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0070

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Artūrs Škute

Projektu īsteno

Daugavpils Universitāte

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne; Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne; Bioloģija                         

Kopsavilkums

Projekta centrālā ideja tika izstrādāta, balstoties uz trīskāršās apakšējās līnijas (Triple Bottom Line) pieeju un ekosistēmas pakalpojumu koncepciju. Kā zināms, saldūdens zivju dīķi papildus zivju ražošanai darbojas kā vērtīgi ūdens biotopi, veicina ekosistēmas kvalitātes uzturēšanu un bagātināšanu, spēlē nozīmīgu lomu ūdens un ainavu apsaimniekošanā, sniedz pakalpojumus dažādām atpūtas aktivitātēm un sniedz ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā. Tāpēc pētījums ietver ne tikai dažādu zivju dīķu funkciju izpēti, bet arī sociālekonomisko izaicinājumu horizontālo integrāciju Vides un ilgtspējības pārvaldības vadlīniju izstrādei. Saskaņā ar Pētījuma koncepciju, tiks veikti trīs starpdisciplināri pētījumi ekoloģijā, sociālekonomikā un klimatoloģijā, kas ietvers 4 uzdevumus: vides ilgtspējības pētījums, sociālekonomiskās ilgtspējas pētījums, ekoloģiskās ilgtspējības pētījums un vides un ilgtspējības pārvaldības vadlīniju izstrāde. Kvalitatīvi jaunas zināšanas tiks iegūtas par dīķu akvakultūras ekosistēmas pakalpojumu attīstības perspektīvām Latvijā un dos iespēju mazināt klimata riskus. Projekta zinātnisko rezultātu un risinājumu izplatīšanai ir paredzētas vairākas aktivitātes: 4 publikācijas (SCOPUS, WoSCC), 3 pētniecības un attīstības projektu pieteikumi, 3 zinātniskās konferences (apmeklētas attālināti), dīķu bioindikācijas metodikas un 3 bioklimatisko modeļu izstrāde.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss