Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

DNS marķieru izstrāde parastās rudzusmilgas (Apera spica-venti) sēklu noteikšanai augsnes sēklu bankā

Sākums: 01.01.2024. Noslēgums: 31.12.2026.

 • Projekta numurs

  • lzp-2023/1-0265

 • Finansējums

  • 300 000 EUR

 • Projekta vadītājs

  • Jevgenija Ņečajeva

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

 • Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Jaunas, uz molekulāro marķieru izmantošanu balstītas metodes izveide var kļūt par vērtīgu rīku dažādu augu sugu sēklu noteikšanai augsnes sēklu bankā. Šis pētījums ir vērsts uz praktiskās problēmas risinājuma meklēšanu - kā noteikt ekonomiski nozīmīgas nezāļu sugas, parastās rudzusmilgas, sēklu klātbūtni augsnē. Parastā rudzusmilga var būtiski samazināt graudaugu ražas Eiropā un citos mērenā klimata reģionos ar attīstītu graudkopību. Plaši izmantotās augsnes sēklu banku analīzes metodes ir darb- un laiketilpīgas, kas ierobežo pētījumu veikšanas iespējas. Projekta mērķis ir izveidot molekulāro marķieru kopu parastās rudzusmilgas sēklu noteikšanai augsnē. Tas ļaus izmantot molekulārās metodes ne tikai parazītisko nezāļu sugu bet arī graudzāļu dzimtas nezāļu sēklu noteikšanai. Vispirms tiks veikta iespējamo praimeru atlase in silico, izmantojot publiski pieejamas parastās rudzusmilgas DNS sekvences. Izveidoto praimeru specifiskums tiks pārbaudīts, izmantojot vairāku parastās rudzusmilgas indivīdu, kā arī izplatītāko nezāļu sugu un kultūraugu DNS. Atlasīto praimeru izmantošanas iespējas pārbaudīs, izmantojot augsnes paraugus ar zināmu parastās rudzusmilgas sēklu daudzumu. Sugas noteikšanai izmantos divas metodes, qPCR un KASP. Pētījuma rezultāti uzlabos augsnes sēklu banku analīzes iespējas lauksaimniecības zemēs, sekmējot integrētās augu aizsardzības stratēģiju attīstību.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada atklātais konkurss