Vispārīgā informācija

Sākums  01/12/2018 Noslēgums 30/11/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-IZM-2018/1-0022 

Finansējums

585 250 EUR

Projekta vadītājs

Vija Daukšte

https://www.lnb.lv/lv/

karina.bandere@lnb.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Nacionālā bibliotēka,
Vidzemes Augstskola

Zinātnes nozare

Vēsture un arheoloģija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir veicināt dokumentārā mantojuma izpēti Latvijas un ārpus Latvijas esošās atmiņu institūcijās un nodrošināt to atvērtu un brīvu pieejamību šībrīžā un nākotnes paaudzēm. Projekta pamatā ir jauns attiecību modelis starp dokumentārā mantojuma glabātājinstitūciju (Latvijas Nacionālā bibliotēka), universitāti (Vidzemes Augstskola) un mantojuma kopienām (vai šo kopienu pēctečiem, studējošajiem, u.c.). Projekta pētniecības tēmas apzināti ir izvēlētas tādas, kuras ir maz iepriekš pētītas, iesniedzoties vēstures periodā līdz par 13.gadsimtam, pievēršoties neērtām pētniecības tēmām un paceļoties pāri etniskajiem un valodas ierobežojumiem. Izvēlētās tēmas bagātinās vispārpieņemtās zināšanas Latvijas vēsturē un kultūrā, ienesot jaunus stāstus un to interpretācijas. Projekta rezultātā tiks veicināta vietējo pašvaldību un tūrisma industrijas spēja pielietot šīs zināšanas vietējās labklājības vairošanā un veicināt dokumentārā mantojuma aktīvāku iekļaušanu tūrisma studijās, tūrisma un vietējo kopienu norisēs, kā arī ļaus daudzveidīgāk popularizēt konkrētas Latvijas vietas un vēstures stāstus, kā arī Latviju kopumā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

Rezultāti

Dreimane, J. Uppsala Latvian Library and its donation to Latvia in 1989. In: Knygotyra, Vol. 74, 2020. Vilnius: Vilnius University Press, 2020, pp. 209-228. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/18608/17835

Teivāne-Korpa, K., Zinovjevs, D. Latvijas jūgendstila plakāti: retais un nezināmais mantojums. No: La Revue de la BNU speciālais izdevums latviešu valodā. Nr. 19, pavasaris 2019. Strasbourg : Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, 2019, 102.-109. http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100076010

Klekere-Krekele, I. (2020). Profesionālās valodas un terminoloģijas problemātika LPSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas Grāmatniecības vēstures komisijas darbībā (1966.–1990.). LNB Zinātniskie raksti nr.6 (XXVI). Latviešu terminoloģija simts gados: pirmās Terminoloģijas komisijas atceres konference. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. https://www.lnb.lv/sites/default/files/media/par-lnb/LNB_Zinatniskie_raksti_Nr_5_2020_saturs.pdf

Zaļuma, K. (2020). “Praviešu klubs” un bibliotēku kultūra Vidzemē (18. gs. 80.-90. gadi). LNB Zinātniskie raksti nr.5 (XXV). Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767-1814). Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. https://www.lnb.lv/sites/default/files/media/par-lnb/LNB_Zinatniskie_raksti_Nr_5_2020_saturs.pdf

Paškevica, B. (2020). Carl Johann Graß. Ein livländischer Literat und pietistischer Pfarrer. LNB Zinātniskie raksti nr.5 (XXV). Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767-1814). Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. https://www.lnb.lv/sites/default/files/media/par-lnb/LNB_Zinatniskie_raksti_Nr_5_2020_saturs.pdf

Vilks, A. (Red.). (2020). LNB Zinātniskie raksti nr.5 (XXV). Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767-1814). Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. https://www.lnb.lv/sites/default/files/media/par-lnb/LNB_Zinatniskie_raksti_Nr_5_2020_saturs.pdf

Vilks, A. (Red.). (2020). LNB Zinātniskie raksti nr.6 (XXVI). Latviešu terminoloģija simts gados: pirmās Terminoloģijas komisijas atceres konference. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. https://www.lnb.lv/sites/default/files/media/par-lnb/LNB_Zinatniskie_raksti_Nr_5_2020_saturs.pdf

Konferenču materiāli (pilns teksts)

Dreimane, J. Grāmatas ar pilnīgas slepenības zīmogiem – aukstā kara liecības Latvijas bibliotēkās. No: Grāmata. Zīme. Krāsa. Sast., zin. red. I. Kivle. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020, 47.-65. https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Zinas/2020/Februaris/_Gramata_Ziime_Kraasa-makets.pdf