Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0004 

Finansējums

497 580 EUR

Projekta vadītājs

Tālis Juhna

https://vppcovid.rtu.lv/

Talis.Juhna@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Latvijas Universitāte

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Zinātnes nozare

Materiālzinātne

Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas un citu slimību izplatību veselības aprūpes un augsta riska zonās, izstrādājot drošas, inovatīvas tehnoloģijas un produktus kolektīvai un individuālai iedzīvotāju un profesionāļu aizsardzībai.

Projekta ietvaros vadošie Latvijas zinātnieki un inženieri no 9 vadošajām Latvijas universitātēm un zinātniskajiem institūtiem izstrādās progresīvus risinājumus COVID-19 seku mazināšanai, kas pielietojami veselības aprūpes un citās augsta riska zonās, piemēram., sabiedriskajā transportā. Projekts risina visas MK noteikumu Nr. 560 “Covid-19 seku mazināšanai”6.7 uzdevuma tēmas. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot pakalpojumu noturību un kvalitāti veselības aprūpes zonās COVID-19 un citu infekcijas slimību laikā, uzlabojot un attīstot uzticamas tehnoloģijas un koncepcijas. Projekta rezultāti atvieglos veselības aprūpes speciālistu, sabiedrisko pakalpojumu un visas sabiedrības labklājību, samazinot darba slodzi, veselības riskus, ar darbu saistīto stresu un pakalpojuma sniegšanas laiku. Projekta zinātniskie rezultāti tiks publicēti zinātniskos rakstos starptautiskos zinātniskos žurnālos un pēc iespējas tiks prezentēti zinātniskās konferencēs un nacionālajos semināros, jo īpaši, lai informētu mērķauditoriju. Izstrādāto tehnoloģiju prototipi tiks demonstrēti vismaz vienā no Latvijas slimnīcām. Projekta īstenošana paredz arī studentu un jauno zinātnieku iesaistīšanos pētniecībā, jo viņi tiks pārstāvēti gandrīz visu projekta partneru iesaistītajā personālā.

Rezultāti

Filipova, I., Irbe, I., Spade, M., Skute, M., Dabolina, I., Baltina, I., & Vecbiskena, L. (2021). Mechanical and Air Permeability Performance of Novel Biobased Materials from Fungal Hyphae and Cellulose Fibers. Materials, Vol. 14 (1), 1366. DOI: https://doi.org/10.3390/ma14010136

Irbe, I., Filipova, I., Skute, M., Zajakina, A., Spunde, K., & Juhna, T. (2021). Characterization of novel biopolymer blend mycocel from plant cellulose and fungal fibers. Polymers, Vol. 13(7), 1086. DOI: https://doi.org/10.3390/polym13071086

Martinovs, A., Revalds, R., Mezule, L., & Pizica V. (2021). New device for air disinfection with a shielded UV radiation and ozone. Agronomy Research, 19, 834-846. DOI: https://doi.org/10.15159/AR.21.068

Lulla, M., Rutkovskis, A., Slavinska, A., Vilde, A., Gromova, A., Ivanovs, M., Skadins, A., Kadikis R., & Elsts, A. (2021). Hand Washing Video Dataset Annotated According to the World Health Organization’s Handwashing Guidelines. Data, 6, 38. DOI: https://doi.org/10.3390/data6040038

Zorina, N., Skudra, A., Revalde, G., & Abola, A. (2020). A. Study of As and Tl high-frequency electrodeless lamps for Zeeman absorption spectroscopy. Proceedings of Third International Conference Biophotonics. DOI: https://doi.org/10.1117/12.2580856

Skudra, A., Mezule, L., Spunde, K., Revalde, G., Zajakina, A., Zinge, M., Juhna, T. (2021). Alternative UV light sources for surface disinfection. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources”. DOI: https://doi.org/10.17770/etr2021vol1.6596

Ivanovs, M., Kadikis, R., Lulla, M., Rutkovskis, A., & Elsts, A. (2020). Automated Quality Assessment of Hand Washing Using Deep Learning. https://arxiv.org/abs/2011.11383

Datu kopa par roku mazgāšanas tendencēm: https://makonis.edi.lv/s/oEzC6n5rQi6Sd5Y

Datu kopa par mašīnredzes sistēmas izstrādi dezinficējamo objektu noteikšanai: https://makonis.edi.lv/s/RwmyPeJKZEFmA8c

Purāns, J., Skvorcova, V., Mutere, O., Zajakina, A., Vibornijs, V. An antiviral, yeasticidal and antibacterial nanocoating. Patenta pieteikums Nr. LVP2020000079

Citi zinātniskās pētniecības specifikai atbilstoši projekta rezultāti

Polimēru sertifikāti