Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  08/2018 Noslēgums 08/2021

Projekta numurs

lzp-2018/1-0395

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Guntis Gerhards

guntis.gerhards@inbox.lv 

https://www.lvi.lu.lv/lv/projekti.htm 

Projektu īsteno:

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

Zinātnes nozare

Humanitāro un mākslas zinātņu nozare

Labums sabiedrībai

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 

  • Projekta rezultāti var tikt izmantoti muzeju pastāvīgo ekspozīciju veidošanā, mācību grāmatu, kā arī augstskolu un publisko lekciju sagatavošanā. Līdz ar to būs pieejami visiem interesentiem, kuriem ir tuvs Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums, tā izpēte un saglabāšana.

Iespējamie risinājumi

  • Jauna metodoloģiska pieeja kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē sekmētu datu iegūšanu un izpēti.

Sadarbība

  • Latvijas arheologu biedrība;
  • Kultūras ministrijas pakļautībā esošie muzeji.

Kopsavilkums

Pievienojoties pieaugošajai humanitāro zinātņu interesei par cilvēka un vides attiecībām, projekta mērķis ir pētīt Rīgas ostai kaimiņos mītošo kopienu dzīvi un stāstus. Būdamas uzticīgas savai dzīvesvietai un vēsturiskajām identitātēm, šīs kopienas ilgstoši pakļautas pārmaiņām, kas ietekmē gan to dzīvesveidu, gan vides kvalitāti. Baltijas zvejniecības lejupslīde un ostas industrializācija pēdējo desmitgažu laikā ievērojami pārvērtušas kādreizējos zvejniekciemus un salas, kas iedzīvotājiem nodrošināja saikni ar dabu, brīvu piekļuvi ūdeņiem. Kā cilvēki uztver un apcer savas dzīvestelpas pārveidi? Kā reaģē uz negribētajām pārmaiņām? Kāda ir kopienu dzīvesspēja? Projekts pievērsīsies gan stāstiem, gan rīcībai. Īpaša vērība tiks veltīta nostalģijai un ekoloģisko draudu stāstiem, kas ir tipiski Daugavas lejteces iedzīvotāju naratīvu repertuāram un mutvārdu vēsturei.

Kā tie sadzīvo vai sacenšas ar laikmetam raksturīgo progresa vēstījumu? Uzmanības centrā būs arī dažādās kopienu aktivitātes formas – simboliskās un praktiskās, ar kurām tās rauga pretoties savam dzīvesveidam un videi nevēlamām pārmaiņām. Projektam paredzēta gan zinātniska, gan sociāla ietekme; tas atsaucas uz vairākiem Latvijas zinātnei nākamajā periodā (2018- 21) izvirzītajiem prioritārajiem izaicinājumiem. Projekta pētnieciskie rezultāti (zinātniskās publikācijas, referāti) būs ieguldījums jauna starpdisciplināra virziena – vides cilvēkzinātņu – attīstībā Latvijā. Iesaistot pētījumā vietējās kopienas un nevalstiskās organizācijas un izmantojot uz sabiedrību vērstas zināšanu pārneses formas (publiskas diskusijas, līdzdalīga izpēte, populārznātniskas publikācijas), tiks veicināts kopienu dialogs ar vides politikas veidotājiem un sniegts atbalsts apkaimju identitātēm. Tas atbilst tādiem humanitāro un sociālu zinātņu prioritārajiem virzieniem kā: sabiedrības kultūras, identitāšu un adaptēšanās spēju izpēte, iekļaujošas sabiedrības veicināšana, vides un kopienu ilgtspēja, dzīves kvalitāte un sociālā aizsardzība.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss