Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ekoloģiski draudzīgu siltumizolācijas materiālu izpēte no ilgtspējīgu atjaunojošos rūpniecisko kultūru atliekām

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0599

Finansējums

299 970 EUR

Projekta vadītājs

Ramūnas Tupčiauskas     ramunas.tupciauskas@inbox.lv

Projektu īsteno

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Zinātnes nozare

Materiālzinātne; Citas lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozaru zinātnes

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus potenciālus siltumizolācijas materiālus ēku siltināšanai no vietējām lauksaimniecības kultūru atliekām – kviešu sēnalām un salmiem, griķu sēnalām, kukurūzu stiebriem un niedrēm. Projekta mērķa sasniegšanai tiks īstenotas 4 darba paketes: 1) Siltumizolācijas materiālu izstrāde, 2) Siltumizolācijas materiālu pārbaude un analīze, 3) Prototipu izveide, 4) Rezultātu publicēšana. Siltumizolācijas materiālu izstrādei izejvielas tiks 1) mehāniski apstrādātas maļot, 2) hidrotermiski apstrādātas tvaika sprādzienā un 3) šķiedrotājā. Siltumizolācijas materiālu pārbaudei noteiks ķīmisko komponentu un daļiņu izmēru sastāvus, tilpumblīvumu, siltumvadītspēju, tvaiku difūziju, sablīvināšanos, uguns reakciju, siltumietilpību, izturību pret sēnēm un organiskos gaistošos savienojumus. Pēc siltumizolācijas materiālu īpašību izpētes tiks izveidoti vismaz 2 gala produkta prototipi beramā veidā iestrādājot sienas konstrukcijā un pārbaudot sablīvināšanos un izturību pret sēnēm reālos apstākļos. Iegūtie rezultāti tiks publicēti vismaz 3 zinātniskos rakstos Scopus datubāzē iekļautajos žurnālos un prezentēti vismaz 2 starptautiskajās konferencēs. Projekta īstenošana sniegs ieguldījumu siltumizolācijas materiālu attīstībā un materiālzinātnes nozarē, zinātniskā personāla kompetenču pilnveidē, viedās specializācijas “Zināšanu ietilpīga bioekonomika” RIS3 stratēģijas 1. un 3. virzienos, kā arī Eiropas Zaļā kursa īstenošanā un ES ilgtermiņa klimatneitralitātes stratēģijā

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss