Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums 08/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0010 

Finansējums

495 000 EUR

Projekta vadītājs

Inna Šteinbuka

https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/

https://www.bvef.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/60160/

inna.steinbuka@lu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Zinātņu akadēmija

Zinātnes nozare

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Politikas zinātne

Lauksaimniecības biotehnoloģija

Kopsavilkums

Mērķis ir sniegt visaptverošu un daudznozaru Covid-19 pandēmijas ietekmes novērtējumu uz Latvijas ekonomiku un sagatavot zinātniski pamatotus un inovatīvus starpdisciplināra rakstura rīcībpolitikas ieteikumus sekmīgākai pandēmijas radīto izaicinājumu pārvarēšanai attiecībā uz ilgtspējīgu un iekļaujošu Latvijas ekonomikas attīstību. Padziļināti tiks analizēta produktivitāte kā izaugsmes veicināšanas faktors, kritiskākas eksporta nozares, lauksaimniecības un pārtikas piegāžu ķēžu pārstrukturēšana, komercbanku sistēmas efektivitāte un infrastruktūras modernizācija. Analīze un scenāriju izstrāde tiks veikta, ņemot vērā mikroekonomikas (uzņēmumu līmenis), makroekonomisko (valsts līmenis), reģionālos, socioloģiskos un tiesiskos aspektus. Tiks izsekoti procesi, kuriem ir potenciāls izraisīt strukturālas/ institucionālas pārmaiņas Latvijas tautsaimniecībā. Tiks novērtēti arī starptautiskās politiskās norises, kas potenciāli ietekmēs starptautisko tirdzniecību, investīcijas un darbaspēka plūsmu. Projekta rezultāti:

  1. kritisks esošās politikas pieejas novērtējums pandēmijas radīto zaudējumu mazināšanai;
  2. Latvijas ekonomiskās attīstības nākotnes virziena scenāriji, ņemot vērā gan iekšzemes sociālās, gan starptautiskās politiskās attīstības dinamiku;
  3. jauns zinātniski pamatotu un piemērojamu politikas ieteikumu komplekts politikas veidotājiem.

Rezultāti

Beitane, I., Kruma, Z., Kince, T., Sabovics, M., Iriste, S., Muizniece-Brasava, S., Bujaka, J., Strode, S., & Ciprovica, I. (2021). Case study: free lunch meals provision during the distance learning conditions. Nutrients, Vol. 13 (2). DOI: https://doi.org/10.3390/nu13020605

Bistrova, J., Lace, N., & Kasperovica, L. (2021). Enterprise Crisis-Resilience and Competitiveness. Sustainability, 13(4), 2057. DOI: https://doi.org/10.3390/su13042057

Segliņa, D., Krasnova, I., Grygier, A., Radziejewska-Kubzdela, E., Rudzińska, M., & Górnaś, P. (2021). Unique bioactive molecules composition of sea buckthorm (Hippophae rhamnoides L.) oils obtained from peel, pulp, and seeds by using “solvent-free” approach. Journal of the American Oil Chemists’ Society. DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.12524

Kasperovica L., & Lace N. (2021.) Factors influencing companies’ positive financial performance in digital age: a Meta-Analysis. Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vol. 8(4), pp. 291-311. DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(17)

Brence, I., Beizitere, I., Sloka, B. (2020). Public Financing Support Options To Micro-Enterprises For Innovation. European Integration Studies, No. 14. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.eis.1.14.26569

Brence, I., Beizitere, I., Gudele, I., & Rivža, B. (2021). Remote Work As a Tool Of Industry 4.0: Challenges Faced by Covid-19 and Future Perspectives. Proceedings of the International Scientific Conference “The Impact of Industry 4.0 on Job Creation 2020”https://fsev.tnuni.sk/konferencia2020/Zbornik.pdf

Grinberga-Zalite, G.,  Pilvere, I., Muska, A., Kruzmetra, Z. (2021). Resilience of Meat Supply Chains during and after COVID-19 crisis. The Emerging Science Journal, Vol. 5(1). DOI: https://doi.org/10.28991/esj-2021-01257

Šteinbuka, I., Bērziņa-Čerenkova, U., Sprūds, A. (2020). In the Shadow of the Global Pandemic: Deepening or Shrinking Cooperation between China and the Baltic States? European Studies: The Review of European Law, Economics and Politics, Vol. 7 (1). https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1241

Pilvere-Javorska, A., & Rivza, B. (2020). Covid-19 Impact on Banking Sector: Case of Latvia. IBIMA international conference proceedingshttps://ibima.org/accepted-paper/covid-19-impact-on-banking-sector-case-of-latvia/

Barānovs, O., Salmiņš, J., & Skribāne, I. (2021). Productivity Factors and Dynamics in Latvia. Proceedings of International Scientific Conference “New Challenges and Business Development 2021: Post-Crisis Economy”, pp. 54 – 66. https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/Konferences/2021/Proceeding_of_Reports_2021.pdf

Bogdanova, O. (2021). The role of infrastructure development in the competitiveness of a country. Proceedings of International Scientific Conference “New Challenges and Business Development 2021: Post-Crisis Economy”, pp. 100 – 109. https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/Konferences/2021/Proceeding_of_Reports_2021.pdf

Krasnopjorovs, O., Kovalovs, K. (2021). Productivity Analysis of Latvian Companies using ORBIS Database. Proceedings of International Scientific Conference “New Challenges and Business Development 2021: Post-Crisis Economy”, pp. 227 – 236. https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/Konferences/2021/Proceeding_of_Reports_2021.pdf

Šteinbuka, I., Barānovs, O., Malnačs, N., & Austers, A. (2021). Socio-economic implications of the coronavirus pandemic in Latvia. Proceedings of International Scientific Conference “New Challenges and Business Development 2021: Post-Crisis Economy”, pp. 422 – 432. https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/Konferences/2021/Proceeding_of_Reports_2021.pdf

Štefenberga, D., Rivža, B., Sloka B. (2021). Regional Development Issues and Consequences of Covid-19 pandemic: Experience and Ability for remote work. Regional Formation and Development Studies, Vol. 33 (1), 137 – 144. DOI: https://doi.org/10.15181/rfds.v33i1.2205

Ostrovska, I., Rivža, B., Aleksejeva, L., & Maksimčika, I. (2021). Tūrisma nozares izaicinājumi Latgalē pandēmijas COVID-19 laikā. Sociālo Zinātņu Vēstnesis, 1 (32). DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1(6)

Pilvere, I., Upite, I., Muska, A., Nipers, A., & Janmere, L. (2021). Resilience of Milk Supply Chains During and After COVID-19 Crisis in Latvia. Rural Sustainability Research, Vol. 45 (340). DOI: https://doi.org/10.2478/plua-2021-0007

Vasilevska, D., Rivza, B. (2020). Factors of the effectiveness of innovative development of Baltic states in the context of digitalization. Proceedings of 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020, Vol. 20, 153-160. DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2020/2.1/s07.020

Oganisjana, K., Lace, N. (2021). Putting into action crisis-driven business solutions during COVID-19 pandemic. Proceedings of the 12th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC 2021), 89-93. http://www.iiis.org/CDs2021/CD2021Spring/papers/ZA447RJ.pdf

Brence, I., Beizitere, I., Sloka, B. (2020). Public Financial Support for Micro-enterprises in the COVID-19 Crisis. Proceedings of XIV International and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, 248 – 262. http://www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2020/ibaness_plovdiv_proceedings_draft_5.pdf

Štefenberga, D. (2020). Factors of the Regional Competitiveness in Kurzeme. Proceedings of 15. International Conference “Social Sciences for Regional Development 2020”, 123 – 132. http://humanitiessocial.lv/wp-content/uploads/2021/04/SZF-krajums_III_Ekonomika_2021_tirraksts.pdf

Zvirbule, A., Grinberga-Zalite, G., Muska, A. (2020). Assessment of business environment development perception under the influence of Covid-19: the case of Latvia. NORDSCI International conference Law and political science: conference proceedings, Book 2, Vol. 3. https://www.scribd.com/document/483705312/Assessment-of-Business-Environment-Development-Perception-Under-the-Influence-of-Covid-19

Kruzmetra, Z., & Bite, D. (2021). Review on the consumers` response to the Covid-19 crisis in Latvia. Proceedings of the 2021 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT”, pp. 526 – 534. DOI: https://doi.org/10.22616/ESRD.2021.55.054

Danovskis, E. (2021). Perspectives of the use of videocalls in communication between the government and private persons. Collection of research papers of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. DOI: https://doi.org/10.22364/juzk.79.03

Šteinbuka, I. (Red.) (2021). Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas. LU Akadēmiskais apgāds. DOI: https://doi.org/10.22364/ltpepii

Latvijas Universitātes (LU) 79. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros notika valsts pētījuma programmas pētniecības projektam “Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)” veltīta sekcijas. Ar referātiem sekcijā uzstājās 12 projekta pētnieki. https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/konferences/lu-konferences/latvijas-tautsaimniecibas-potenciala-saglabasana-un-konkuretspejas-pieauguma-veicinasana-pec-pandemijas-krizes/

Latvijas Universitātes (LU) 79. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros tika organizēta īpaša sekcijas “Latvijas pētnieku ieguldījums COVID-19 seku mazināšanā”, kurā ar referātu uzstājās prof. Inna Šteinbuka. https://www.youtube.com/watch?v=kUYAoZpPCQY

Tiešsaistes konference “Produktivitātes dialogs”: https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/petnieciba/zinatniskie-instituti/produktivitates-dialogs/

A comparative review of socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19) in the Baltic States: https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/6.ZINATNE/Instituti/LV_PEAK/Baltic-Assembly_final_02.11.2020.pdf