Statuss:
Īstenošanā
Vizuālo elementu ansamblis

Projekta darbību īstenošanas laiks 2023. gada 1.decembris – 2029. gada 31. decembris

Projekta īstenošanai kopējais attiecināmais finansējums ir 9 445 000 EUR, tai skaitā:

 • ERAF  finansējums- 8 028 250 EUR
 • Valsts budžeta līdzfinansējums – 1 416 750 EUR.

Projekta mērķis: Nodrošināt augsta līmeņa profesionālus atbalsta pakalpojumus nacionālā līmenī, informēt potenciālos projektu pieteicējus, veidojot viņu izpratni un nodrošinot informāciju par programmas “Apvārsnis Eiropa” aktivitātēm un projektu konkursiem, sniedzot konsultācijas projektu izstrādes un īstenošanas laikā, tādējādi nodrošinot programmas “Apvārsnis Eiropa” pieejamību un atpazīstamību visiem iespējamajiem dalībniekiem.

Projekta mērķa grupas saskaņā ar MK noteikumu par SAMP īstenošanu 4.punktu ir zinātniskās institūcijas, augstskolas, LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti, valsts tiešās pārvaldes iestādes, kas iesaistītas pētniecības un attīstības politikas plānošanā un ieviešanā. Mērķa grupas personām dati tiks uzkrāti dalījumā pēc dzimuma. 

Projekta galvenās darbības:

 • NKP darbības nodrošināšana, efektivitātes uzlabošana un kapacitātes celšana; 
 • EURAXESS portāla popularizēšanas un informācijas aktualizēšanas pasākumi, tostarp veicinot informācijas nodrošināšanu un ārvalstu pētnieku integrāciju Latvijas zinātniskajā vidē; 
 • Latvijas zinātnes un inovāciju kopienas interešu pārstāvniecība Briselē; 
 • EIT kontaktpunkta darbības nodrošināšana; 
 • atbalsts pētniecības projektu iesniegumu izstrādei programmā “Apvārsnis Eiropa” un programmā 10. IP: 
 • programmas “Apvārsnis Eiropa” un programmas 10. IP apakšprogrammu konkursos iesniegta un virs kvalitātes sliekšņa novērtēta ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta sagatavošanas finansēšana biedrībām un nodibinājumiem, kuri ir LR zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas; 
 • programmas “Apvārsnis Eiropa” EPP projektu (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) virssliekšņa novērtētu, bet finansējumu nesaņēmušu, projektu kvalitātes uzlabošana; 
 • programmas “Apvārsnis Eiropa” projektu koordinatoru konsultēšana; 
 • NordForsk programmas projektu finansēšana; 
 • projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana; 
 • komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi. 

Sasniedzamie galvenie rādītāji:

 • Latvijas zinātnes un inovāciju kopienas interešu pārstāvniecība Briselē ir sniegusi atbalstu programmas “Apvārsnis Eiropa” un programmas 10. IP jaunu ārvalstu partneru piesaistē Latvijas organizācijām, palielinot jaunu (unikālo) ārvalstu partneru skaitu par pieciem procentiem;
 • Nacionālā kontaktpunkta aktivitātes ir palielinājušas programmas “Apvārsnis Eiropa” un programmas 10. IP virs kvalitātes sliekšņa novērtētu Latvijas dalībnieku iesniegto projektu pieteikumu skaitu par 10 procentiem, salīdzinājumā ar programmu “Apvārsnis 2020”;
 • Zinātnisko institūciju piesaistītais programmas “Apvārsnis Eiropa” finansējums līdz programmas “Apvārsnis Eiropa” noslēgumam – 150 000 000 euro.

Projekta īstenošanas pamats:

2023.gada 19.decembra  Ministru kabineta noteikumi Nr.810 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana  kopējā P&A sistēmā” 1.1.1.5. pasākuma “Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Atskats uz projekta īstenošanu līdz:

 • 2024. gada martam [PDF]
JūlijaA

Jūlija Asmuss

Kontaktpunkta vadītājs - Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss
julija.asmuss [at] lzp.gov.lv