Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Hromatīna interakciju tīklu struktūras izpēte

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0236

Finansējums

299 805 EUR

Projekta vadītājs

Edgars Celms, edgars.celms@lumii.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Zinātnes nozare

Datorzinātne un informātika

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt uz tīkliem balstītu modelēšanas ietvaru, kas ir piemērots dažādu veidu genoma hromatīnu mijiedarbības datu kopu attēlošanai, efektīvu algoritmu izstrādei šādu grafu raksturīgo topoloģisko iezīmju ieguvei un analīzei, identificēto/atklāto raksturīgo pazīmju potenciālās bioloģiskās nozīmes validācijai. Projekta mērķis ir arī izpētīt saistību starp topoloģijas raksturīgajām pazīmēm un tām, kas ir atklātas hromatīna mijiedarbības datus apstrādājot ar citām analīzes metodēm, un, iespējams, izstrādāt jaunas analīzes metodes, kurās grafu reprezentācijas izmantošana var papildināt vai aizstāt šīs esošās pieejas.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss