Projekta pase

Vispārīgā informācija

Sākums 05/10/2020 Noslēgums 04/10/2022

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001 

Finansējums

1 217 700 EUR

Projekta vadītājs

Sanita Bērziņa-Reinsone

sanita.reinsone@lulfmi.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

 • Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
 • Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
 • Latvijas Universitāte
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
 • Liepājas Universitāte; Latvijas Kultūras akadēmija
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • Latvijas Nacionālā bibliotēka

Zinātnes nozare

Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Valodniecība un literatūrzinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai:

 1. sniegtu atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu;
 2. novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu;
 3. nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem;
 4. izzinātu dažādu mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus dažādām mērķgrupām;
 5. sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā;
 6. izstrādātu rekomendācijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām mērķgrupām.

Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas  programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.vadošās pētniecības, augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Humanitāro zinātņu digitālie resursi”

Rezultāti

Erjavec, T., Ogrodniczuk, M., Osenova, P. et al. The ParlaMint corpora of parliamentary proceedings. Lang Resources & Evaluation (2022). ISSN 1574-0218 (print version ISSN 1574-020X). Language Resources and Evaluation Tomaž Erjavec, Maciej Ogrodniczuk, Petya Osenova, [..], Roberts Darģis, […] LU MII https://doi.org/10.1007/s10579-021-09574-0

Reinsone S., Skadiņa I., Daugavietis J., Baklāne A. (eds). DHN2020 Post-Proceedings. CEUR-WS Vol-2865, 2021 CEUR WS “LU LFMI LNB LU MII” http://ceur-ws.org/Vol-2865/

Ernštreits, Valts, Kļava, Gunta. Taking the Livonians into the Digital Space. DHN2020 Post-Proceedings, edited by Reinsone S. et al. CEUR-WS Vol-2865, 2021, 26-39. CEUR WS “Ernštreits, Valts Kļava, Gunta” LU LI http://ceur-ws.org/Vol-2865/paper3.pdf

Baklāne, Anda, Reinsone, Sanita. Virtualization of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference. DHN2020 Post-Proceedings, edited by Reinsone S. et al. CEUR-WS Vol-2865, 2021, 1-4. CEUR WS “Baklāne, Anda Reinsone, Sanita” “LNB
LU LFMI” http://ceur-ws.org/Vol-2865/preface.pdf

Dailidėnaitė, Milda. Derivational productivity of the Latvian prefixes in Livonian and stability of the prefixed verbs. In: Linguistica Lettica, Vol. 29, 2021, 179-190 pp. Linguistica Lettica Dailidėnaitė, Milda LU LI ISSN 1407-1932 un https://doi.org/10.22364/lingualet.29

Norvik Miina, Balodis Uldis, Ernštreits Valts, Kļava Gunta, Metslang Helle, Pajusalu Karl, Saar Eva. The South Estonian language islands in the context of the Central Baltic area. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 12(2). ESUKA– JEFUL 2021, 12–2: 33–72 pp. ESUKA / JEFUL ” LU LI UTLIB.ee

Balodis, Uldis. Lutsi speakers and rememberers in the late 20th and early 21st centuries. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 12(2). ESUKA– JEFUL 2021, 12–2: 211–249 pp. ESUKA / JEFUL Balodis, Uldis LU LI UTLIB.ee

Balodis, Uldis; Pajusalu, Karl. Introductory survey of the South Estonian language islands. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 12(2). ESUKA– JEFUL 2021, 12–2: 7–31 pp. ESUKA / JEFUL “Balodis, Uldis Pajusalu, Karl” LU LI UTLIB.ee

Eglāja-Kristsone, Eva. Digital Resource Literatura.lv: An Introduction. In: Colloquia Vol. 47. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2021. 149-159 pp.” COLLOQUIA Eva Eglāja-Kristsone LU LFMI http://www.llti.lt/failai/Publikacija.pdf and DOI 10.51554/Coll.21.47.08

Daukste-Silasproģe, Inguna. Jelgava – my world begins with you. The lost place of childhood: the memories, life and literary geographical aspect of writer Indra Gubiņa. In: Colloquia Vol. 50. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2022. p. 29–46. ISSN 1822-3737 (print) ISSN 2783-6819 (online) COLLOQUIA Inguna Daukste-Silasproģe LU LFMI https://doi.org/10.51554/Coll.22.50.03

Ernštreits, Valts, Fišel, Mark, Rikters, Matīss, Tomingas, Marili, Tuisk, Tuuli. Language resources and tools for Livonian. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 13(1). ESUKA– JEFUL 2022, 13–1: 13–36 pp. ESUKA / JEFUL Valts Ernštreits, Mark Fišel, Matīss Rikters, Marili Tomingas, Tuuli Tuisk LU LI https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.01

Skadiņa, Inguna, Saulīte, Baiba, Auziņa, Ilze, Grūzītis, Normunds, Vasiļjevs, Andrejs, Skadiņš, Raivis, Pinnis, Mārcis. Latvian Language in the Digital Age: The Main Achievements in the Last Decade. Baltic J. Modern Computing, Vol. 10 (2022), No. 3, 490-503 pp.” Baltic J. Modern Computing Inguna Skadiņa, Baiba Saulīte, Ilze Auziņa, Normunds Grūzītis, Andrejs Vasiļjevs, Raivis Skadiņš, Mārcis Pinnis LU MII https://doi.org/10.22364/bjmc.2022.10.3.21

Daugavietis, Jānis, Karlsone, Agnese, Kunda, Ilona, Kristāla, Ance. Latvijas digitālo humanitāro zinātņu rīku un resursu izstrādāšanas prakses. In: Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 12-51 pp. ISSN 1407-3110. Letonica Jānis Daugavietis, Agnese Karlsone, Ilona Kunda, Ance Kristāla LKA, LU LFMI https://doi.org/10.35539/LTNC.2022.0047.J.D.A.K.I.K.A.K.12.51

Reinsone, Sanita, Laime, Sandis. Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs garamantas.lv: priekšvēsture un attīstība. In: Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 52-69 pp. ISSN 1407-3110. Letonica Sanita Reinsone, Sandis Laime LU LFMI https://doi.org/10.35539/LTNC.2022.0047.S.R.S.L.52.69

Ančevska, Ieva. Liepājas Universitātes folkloras krājuma veidošanās, apstrāde un digitālā pieejamība. In: Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 88-103 pp. ISSN 1407-3110. Letonica Ieva Ančevska LiepU https://doi.org/10.35539/LTNC.2022.0047.I.A.88.103

Kārkla, Zita, Eglāja-Kristsone, Eva. Liriskās ģeogrāfijas: literārās telpas kartēšana latviešu rakstnieču romānos un īsprozā. In: Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 104-126 pp. ISSN 1407-3110. Letonica Zita Kārkla, Eva Eglāja-Kristsone LU LFMI https://doi.org/10.35539/LTNC.2022.0047.Z.K.E.E.K.104.127

Eversone, Madara, Oga, Jānis. Ceļojumu kartēšana un sociālpolitiskās tendences: Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedru braucieni 20. gadsimta 70.–80. gados. In: Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 128-149 pp. ISSN 1407-3110. Letonica Madara Eversone, Jānis Oga LU LFMI https://doi.org/10.35539/LTNC.2022.0047.M.E.J.O.128.149

Baklāne, Anda, Saulespurēns, Valdis. Latento Dirihlē sadalījumu modeļa izmantojums laikraksta Latvijas Kareivis tematu analīzē: Oskara Kalpaka gadījuma izpēte. In: Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 150-166 pp. ISSN 1407-3110.” Letonica Anda Baklāne, Valdis Saulespurēns LNB https://doi.org/10.35539/LTNC.2022.0047.A.B.V.S.150.167

Andronova, Everita, Frīdenberga, Anna, Siliņa-Piņķe, Renāte, Skrūzmane, Elga, Trumpa, Anta, Vanags, Pēteris. Variantums kā konvertācijas izaicinājums: Georga Manceļa tekstu atveide mūsdienu rakstībā. In: Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 188-206 pp. ISSN 1407-3110. Letonica Everita Andronova, Anna Frīdenberga, Renāte Siliņa-Piņķe, Elga Skrūzmane, Anta Trumpa, Pēteris Vanags LU LaVI, LU MII https://doi.org/10.35539/LTNC.2022.0047.E.A.A.F.R.S.P.E.S.A.T.P.V.188.207

Martena, Sanita, Briška, Anna, Naua, Nikola. Latgaliešu valodas korpuss citu Eiropas mazāk lietoto valodu kontekstā: korpusa raksturojums, lietojums un potenciālā iespējošana. In: Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 208-224 pp. ISSN 1407-3110. Letonica Sanita Martena, Anna Briška, Nikola Naua RTA https://doi.org/10.35539/LTNC.2022.0047.S.M.A.B.N.N.208.225

Juško-Štekele, Angelika, Kļavinska, Antra. Mūsdienu latgaliešu valodas runas korpusa izveide mazāk lietoto valodu dokumentēšanas kontekstā. In: Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 226-242 pp. ISSN 1407-3110. Letonica Angelika Juško-Štekele, Antra Kļavinska RTA https://doi.org/10.35539/LTNC.2022.0047.A.J.S.A.K.226.243

Auziņa, Ilze, Darģis, Roberts, Saulīte, Baiba, Grūzītis, Normunds, Grasmanis, Mikus, Spektors, Andrejs, Stepanovs, Kaspars. Specializēta latviešu valodas runas korpusa un izrunas vārdnīcas izveide vizuālās diagnostikas izmeklējumu lingvistiskai analīzei un sistemātiskai transkribēšanai. In: Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 244-262 pp. ISSN 1407-3110.” Letonica Ilze Auziņa, Roberts Darģis, Baiba Saulīte, Normunds Grūzītis, Mikus Grasmanis, Andrejs Spektors, Kaspars Stepanovs LU MII https://doi.org/10.35539/LTNC.2022.0047.I.A.R.D.B.S.N.G.M.G.A.S.K.S.244.263

Auziņa, Ilze, Darģis, Roberts, Kaija, Inga, Levāne-Petrova, Kristīne, Pokratniece, Kristīne. Valodas korpusu izmantošana latviešu valodas uzdevumu automātiskā ģenerēšanā. In: Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 264-282 pp. ISSN 1407-3110. Letonica Ilze Auziņa, Roberts Darģis, Inga Kaija, Kristīne Levāne-Petrova, Kristīne Pokratniece LU MII https://doi.org/10.35539/LTNC.2022.0047.I.A.R.D.I.K.K.L.P.K.P.264.283

Saulīte, Baiba, Nešpore-Bērzkalne, Gunta, Rituma, Laura, Lasmanis, Viesturs Jūlijs, Grūzītis, Normunds. Latviešu valodas FrameNet korpuss. In: Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 284-296 pp. ISSN 1407-3110. Letonica Baiba Saulīte, Gunta Nešpore-Bērzkalne, Laura Rituma, Viesturs Jūlijs Lasmanis, Normunds Grūzītis LU MII https://doi.org/10.35539/LTNC.2022.0047.B.S.G.N.B.L.R.V.J.L.N.G.284.287

Rapa, Sanda. Vārdnīcas digitālā struktūra. In: Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 298-310 pp. ISSN 1407-3110.” Letonica Sanda Rapa LU LaVI https://doi.org/10.35539/LTNC.2022.0047.S.R.298.311

Skadiņa, Inguna, Auziņa, Ilze, Darģis, Roberts. CLARIN valodas resursu un rīku pētniecības infrastruktūra humanitārajām un sociālajām zinātnēm. In: Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 312-327 pp. ISSN 1407-3110. Letonica Inguna Skadiņa, Ilze Auziņa, Roberts Darģis LU MII https://doi.org/10.35539/LTNC.2022.0047.I.S.I.A.R.D.A.V.312.327

Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022, Vol. 47. 334 p. ISSN 1407-3110. Letonica LU LFMI http://lulfmi.lv/Letonica-Nr-47

Andronova, Everita, Frīdenberga, Anna, Pretkalniņa, Lauma, Siliņa-Piņķe, Renāte, Skrūzmane, Elga, Trumpa, Anta, Vanags, Pēteris. User-friendly Search Possibilities for Early Latvian Texts: Challenges Posed by Automatic Conversion. In: Proceedings of the 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022). CEUR-WS Vol-3232, 2022. 168-176 pp. ISSN 1613-0073.” CEUR WS “Everita Andronova, Anna Frīdenberga, Lauma Pretkalniņa, Renāte Siliņa-Piņķe, Elga
Skrūzmane, Anta Trumpa, Pēteris Vanags” LU MII http://ceur-ws.org/Vol-3232/paper13.pdf

Matulis, Haralds, Reinsone, Sanita, Ļaksa-Timinska, Ilze. Automatic Detection of Dates in the Corpus of Diaries. In: Proceedings of the 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022). CEUR-WS Vol-3232, 2022. 334-342 pp. ISSN 1613-0073. CEUR WS Haralds Matulis, Sanita Reinsone, Ilze Ļaksa-Timinska LU LFMI http://ceur-ws.org/Vol-3232/paper32.pdf

Pērle-Sīle, Ginta, Reinsone, Sanita. Transcription as a Tool for Deep Reading and Teaching of Folklore. In: Proceedings of the 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022). CEUR-WS Vol-3232, 2022. 390-400 pp. ISSN 1613-0073. CEUR WS Ginta Pērle-Sīle, Sanita Reinsone LU LFMI http://ceur-ws.org/Vol-3232/paper38.pdf

Saulīte, Baiba, Darģis, Roberts, Grūzītis, Normunds, Auziņa, Ilze, Levāne-Petrova, Kristīne, Pretkalniņa, Lauma, Rituma, Laura, Paikens, Pēteris, Znotiņš, Artūrs, Strankale, Laine, Pokratniece, Kristīne, Poikāns, Ilmārs, Bārzdiņš, Guntis, Baklāne, Anda, Saulespurēns, Valdis, Ziediņš, Jānis. Latvian National Corpora Collection – Korpuss.lv. In: Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC). Paris : European Language Resources Association (ELRA), 2022. 5123 5129 pp. ISSN 2522-2686. ISBN 979-10-95546-72-6. https://drive.google.com/file/d/12skKj0JfD0oRNRU-C-ZLQndEOX-EVQO6/view

Reinsone, Sanita, Baklāne, Anda, & Jānis Daugavietis. Book of Abstracts of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th conference. Riga: Institute of Literature, Folklore and Art, University of Latvia, 2020. http://doi.org/10.5281/zenodo.4313141 

Ernštreits, Valts, Kļava, Gunta. Experiences in teaching an endangered language: finding the motivation and means to ensure the acquisition of Livonian. Teaching and Learning Resources for Endangered Languages. FEL24 conference proceedings. FEL and ELPublishing. FEL24 “Ernštreits, Valts Kļava, Gunta” LU LI http://www.elpublishing.org/

Dailidėnaitė, Milda, Ernštreits, Valts. Latvian prefixes in Livonian: Frequency, consistency, and distribution. In: Metslang, H., Kalnača, A., Norvik, M. (eds.). Insights into the Baltic and Finnic Languages : contacts, comparisons, and change. Potsdam Linguistic Investigations seriesFrankfurt: Peter Lang Publishing. 95-113 pp. ISBN 9783631817506 Dailidėnaitė, Milda Ernštreits, Valts LU LI https://www.peterlang.com/document/1244112#document-details-anchor

Эрнштрейтс В.Т. Ливские базы данных – опыт извлечения, интеграции и стандартизации лингвистических данных для исчезающих языков. В сборнике: Электронная письменность народов Российской Федерации -2021 & IWCLUL 2021. Материалы Международной научно-практической конференции. Сыктывкар, 2022. С. 178-189. Ernštreits, Valts LU LI ISBN 978-5-93206-409-2 https://elibrary.ru/item.asp?id=48111288

Balodis, Uldis. The distribution of inessive case endings in Lutsi. In: Metslang, H., Kalnača, A., Norvik, M. (eds.). Insights into the Baltic and Finnic Languages : contacts, comparisons, and change. Potsdam Linguistic Investigations series. Frankfurt: Peter Lang Publishing. 41-61 pp. ISBN 9783631817506 Balodis, Uldis LU LI https://www.peterlang.com/document/1244112#document-details-anchor

Martena, Sanita, Marten, Heiko F., Šuplinska Latgalian: the Latgalian Language in Education in Latvia. 2nd edition. Ljouwert/Leeuwarden: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, 2022. 76 p.” Mercator sērija  Ilga RTA ISSN: 1570-1239 https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/regional_dossiers/latgalian_in_latvia_2nd.pdf

Juško-Štekele, Angelika. Folkloristiskā kompetence kultūras identitātes reprezentācijā vidusskolēnu pārspriedumos = Folklore Competence in the Representation of Cultur al Identity in Secondary School Students’ Essays. In: Research and Implementation Problems. Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2022. ISSN 2661-5258 (eJournal ISSN 2661-5266)” Research and Implementation Problems Angelika Juško-Štekele RTA http://journals.rta.lv/index.php/ER/article/view/6727/5600 DOI 10.17770/er2021.2.6727

Kalnačs, Benedikts, Daija, Pauls. Mapping the symbolic capital of a nation: Riga in fin-de-siècle Latvian novels. In: Interlitteraria. Tartu : University of Tartu Press, 2022, Vol. 27(2). 122-140 pp. ISSN 1406-0701 (print), ISSN 2228-4729 (online) Interlitteraria Benedikts Kalnačs, Pauls Daija LU LFMI, LNB https://doi.org/10.12697/IL.2022.27.2.2

Daukste-Silasproģe, Inguna. Jelgavas meitene pasaulē: ieskats rakstnieces Indras Gubiņas dzīves ģeogrāfijā. In: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture Vol. 27. Liepāja : LiePA, 2022. 253-268 pp. Current Issues in Research of Literature and Culture Inguna Daukste-Silasproģe LU LFMI https://doi.org/10.37384/aplkp.2022.27.253

Baklāne, Anda, Saulespurēns, Valdis. Leksiskās daudzveidības kvantitatīvā analīze latviešu prozas izpētē. In: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture Vol. 27. Liepāja : LiePA, 2022. 330-345 pp. Current Issues in Research of Literature and Culture Anda Baklāne, Valdis Saulespurēns LNB https://doi.org/10.37384/aplkp.2022.27.330

Andronova, Everita, Frīdenberga, Anna, Pretkalniņa, Lauma, Siliņa-Piņķe, Renāte, Skrūzmane, Elga, Trumpa, Anta, Vanags, Pēteris. Latviešu valodas senāko rakstu pieminekļu konvertācija mūsdienu rakstībā: iepriekšējā pieredze un automatizācijas mēģinājumi. In: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture Vol. 27. Liepāja : LiePA, 2022. 346-358 pp. Current Issues in Research of Literature and Culture Everita Andronova, Anna Frīdenberga, Lauma Pretkalniņa, Renāte Siliņa-Piņķe, Elga Skrūzmane, Anta Trumpa, Pēteris Vanags LU MII, LU LaVI https://doi.org/10.37384/aplkp.2022.27.346