Vispārīgā informācija

Sākums 01/12/2020 Noslēgums 30/11/2022 (piešķirts pagarinājums līdz 01/07/2023)

Projektu īsteno:

Agroresursu un ekonomikas institūts

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

Vidzemes Augstskola

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002

Finansējums

376 550 EUR

Projekta vadītājs

Pēteris Lakovskis

peteris.lakovskis@arei.lv

Kopsavilkums

Pētījuma mērķis ir izstrādāt uz zināšanām balstītus risinājumus un priekšlikumus zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai, izvērtējot zemes izmantošanas efektivitāti, noteicošos virzītājspēkus, kā arī sagatavot metodiskos risinājumus Latvijas ainavu kartēšanai un ilgtspējīgai ainavu apsaimniekošanai. Izpēte tiks veikta piecos posmos:

  • Konceptuālā un metodoloģiskā ietvara definēšana;
  • Zemes resursu apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšana;
  • Uz zināšanām balstītas pieejas izstrāde ainavu novērtēšanai, kartēšanai un apsaimniekošanai;
  • Vadlīniju un ieteikumu sagatavošana;
  • Rezultātu izplatīšana.

Iegūtās zināšanas un rezultāti kalpos par pamatu rekomendācijām politikas veidotājiem zemes izmantošanas un ainavu politikas jomā, stratēģiskajā un telpiskajā plānošanā, kopējā lauksaimniecības politikā un dabas aizsardzībā. Tiks sagatavoti labās prakses piemēri nozaru profesionāļiem un pētniekiem projekta jomās. Pētījums sniegs jaunas zināšanas un risinājumus, kas nepieciešami, lai attīstītu līdzsvarotu zemes resursu izmantošanu un ilgtspējīgu ainavu apsaimniekošanu Latvijā. Pirmo reizi Latvijā tiks izstrādāti visaptveroši alternatīvi scenāriji un dinamiskie modeļi attiecībā uz zemes resursu izmantošanas efektivitāti, kā arī izveidots interaktīvs ainavu atlants.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana”

Rezultāti

Informācija no Valsts kancelejas pētījumu un publikāciju datu bāzes: 

Rīcībpolitikas nodevums