Vispārīgā informācija

Sākums  01/12/2018 Noslēgums 30/11/2021 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 30/06/2022)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-IZM-2018/1-0015 

Finansējums

600 000 EUR

Projekta vadītājs

Zaiga Krišjāne

https://www.geo.lu.lv/

zaiga.krisjane@lu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Universitāte
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Zinātnes nozare

Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izvērtēt un rast risinājumus migrācijas un demogrāfijas izaicinājumiem, lai sekmētu ilgtspējīgas un saliedētas sabiedrības attīstību Latvijā. Projektā tiks izmantota inovatīva starpdisciplinārā pieeja, lietojot kvantitatīvo, kvalitatīvo un eksperimentālo metožu triangulāciju un līdzdalības pieeju zināšanu radīšanā. Pētījums sniegs datos balstītu analīzi, aplūkojot migrācijas daudzveidīgo ietekmi uz demogrāfiskajām pārmaiņām un reģionālajām atšķirībām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta talantu un augsti kvalificētu profesionāļu migrācijas ietekmei uz cilvēkkapitālu, tai skaitā vērtējot izglītības institūciju lomu cilvēku kapitāla piesaistē un noturēšanā. Tāpat tiks analizēta kultūras nozīme reģionu revitalizācijā. Projekta rezultāti sniegs izvērstu analīzi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem, akcentējot sociālo ilgtspēju un iekļaujošu izaugsmi. Izvērtējot demogrāfisko un migrācijas procesu daudzveidību, tiks piedāvāti pētniecībā balstīti ilgtspējīgas rīcībpolitikas risinājumi iedzīvotāju novecošanās un depopulācijas jautājumos.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

Rezultāti

McGarry, O., Krisjane, Z., Sechi, G., MacÉinrí, P., Berzins, M., & Apsite-Berina, E. (2019). Human capital and life satisfaction among circular migrants: an analysis of extended mobility in Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 47 (8), 1883-1901. DOI: https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1679421

Apsite‐Berina, E., Manea, M. E., & Berzins, M. (2020). The ambiguity of return migration: Prolonged crisis and uncertainty in the life strategies of young Romanian and Latvian returnees. International Migration, 58(1), 61-75. DOI: https://doi.org/10.1111/imig.12580

Mietule, I., Arbidāne, I., & Kalniņa, L. (2019, May). Studējošo mobilitāte kā augstākās izglītības internacionalizācijas elements. Proceedings of the International Scientific Conference SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Vol. 6, 657-665. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2019vol6.4010

Jankovska, L. (2019). Modulārās profesionālās izglītības studiju programmas veidošana kompetencēs balstītā modelī. Proceedings of the International Scientific Conference SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Vol. 1, 222-233. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2019vol1.3934

Krumins, J., Berzins, A., Dahs, A., & Ponomarjova, D. (2019). Healthy and active pre-retirement and retirement ages: elderly inequality in Latvia. Proceedings of International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development”, 463-475. DOI: https://doi.org/10.22364/ncebd.2019

Apsite-Berina, E., Paiders, J., Dahs, A., Berzins, M. (2020). The Expected Demographic Influences on the Provision of Education Services in the Neighbourhoods of Riga. Proceedings of the International Scientific Conference SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Vol. 6, 501-510. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol6.4931

Krumins, J., Berzins, A., Dahs, A. and Ponomarjova, D. (2020). Regional demographic trends in accordance with the new model of territorial division in Latvia and future dynamics in statistical regions of the Baltic States. Proceedings of 21st International Scientific Conference “Economic science for rural development 2020”http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_54_24.08.2020.pdf#page=233

Usca, S., Rimsane, I., & Mietule, I. (2019) Creative self-efficacy and university students’ perspective employability: case of Latvia. ICERI2019 Proceedings, 4603-4609. DOI: https://doi.org/10.21125/iceri.2019.1141

Feldmane, L. (2019) Students’ satisfaction with their host city: Case of Jelgava. Proceedings of 18th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, 1888–1893. DOI: https://doi.org/10.22616/ERDev2019.18.N088

Kozlovs, M. (2019). Emigration and Remittances Pattern Analysis in Lagging behind Regions in Baltics: Case Studies of Narva, Daugavpils and Visaginas. Proceedings of International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development”, 433 – 443. DOI: https://doi.org/10.22364/ncebd.2019

Mieriņa, I. (2020). Latvia – Immigration, Emigration, Diaspora. Institute for Migration Research and Intercultural Studies (IMIS) of the University of Osnabrück and the Federal Agency for Civic Education (bpb). https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/northerneurope/308824/latvia

Skadins, T. (2020). Suburbanization characteristics in the vicinity of Rīga after transition. Folia Geographica XVIII. DOI: http://doi.org/10.22364/fg.18.3

Feizaka, M.  (2020). Geografía Lingüística: A Brief Insight Into The Variety Of Spanish Language Across Latin America. Folia Geographica XVIII. DOI: http://doi.org/10.22364/fg.18.6

Kairjaka, M. (2019). Diversity of gentrification in the inner cities of Riga and Prague – the case of Āgenskalns and Holešovice. Folia Geographica XVII, 145 – 152. https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.gzzf.lu.lv/Folia_Geographica/FG_raksti_2020/6-Feizaka__pp.46-52_.pdf

Krūmiņš, J., Bērziņš, M., & Krišjāne, Z. (2019). Residential patterns of in-migrants in Riga. Folia Geographica XVII, 116 – 123. https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.gzzf.lu.lv/Petnieciba/15-Krumins_et_al__pp_116-123_.pdf

Kozlovs M. (2019). Emigration and remittances pattern analysis in lagging-behind regions of the Baltics: case studies for Narva, Daugavpils and Visaginas. Residential patterns of in-migrants in Riga. Folia Geographica XVII, 85 – 94. https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.gzzf.lu.lv/Petnieciba/11-Kozlovs__pp_85-94_.pdf

Apsīte-Beriņa E., Burgmanis Ģ., & Krišjāne Z. (2019). Exploring labour migration from Latvia: geographies of origin. Folia Geographica XVII, 94 – 101. https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.gzzf.lu.lv/Petnieciba/12-Apsite-Berina_et_al__pp_94-101_.pdf

Feldmane, L. (2019). Inner city or outskirts: where are residents more satisfied? The case of Jelgava. Folia Geographica XVII, 131 – 138. https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.gzzf.lu.lv/Petnieciba/17-Feldmane__pp_131-138_.pdf

Skadiņš T. (2019). Defining the commuting regions of Latvia. Folia Geographica XVII, 123 – 130. https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.gzzf.lu.lv/Petnieciba/16-Skadins__pp_123-130_.pdf

Bite, D., Kruzmetra, K., & Eksa, L. (2020). Institutionalisation of culture-led strategies in regional policies: the case of planning regions of Latvia. Proceedings of 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019, Vol. 6 (3), 521 – 528. DOI: https://doi.org/10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S12.068

Jankovska L., Danilane, L., & Lubkina, V. (2019). Medical College Student Professional Competency Self-Assessment. Proceedings of 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019, Vol. 6 (4), 303 – 310. DOI: https://doi.org/10.5593/SWS.ISCSS.2019.4/S13.039

Krišjāne, Z., Bērziņš, M., Sechi, G., & Krūmiņš, J. (2019). Residential Change and Socio-Demographic Challenges for Large Housing Estates in Riga. In D. Hess, T. Tammaru & M. van Ham (Eds.), Housing Estates in the Baltics: The Legacy of Central Planning in Estonia, Latvia, and Lithuania (pp. 225-245). Springer International Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-23392-1_11