Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ilgtspējīgu biopolimēru nanokompozītu ilgizturība mehāniskās slodzes un apkārtējās vides novecošanas kombinētajā ietekmē

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

 • Projekta numurs

  • lzp-2020/2-0207

 • Finansējums

  • 100 389 EUR

 • Projekta vadītājs

  • Oļesja Starkova 

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Universitāte; Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

 • Materiālzinātne

 • Mašīnbūve un mehānika            

Kopsavilkums

Biokompozīti ir jūtīgi pret apkārtējās vides novecošanos, kas, kopā ar datu trūkumu par to ilgizturību, ierobežo to plašu pielietojumu. Projekta vispārējais mērķis ir veicināt un paplašināt biopolimēru kompozītu izmantošanu vispārīgiem un inženiertehniskiem pielietojumiem un veicināt ilgtspējīgu vides un ekonomikas attīstību. Projekta specifiskais mērķis ir izstrādāt ilgizturības prognozēšanas metodes jaunai biopolimēru nanokompozītu grupai mehāniskās slodzes un apkārtējās vides novecošanas kombinētajā ietekmē. Trīs faktoru (temperatūras, mitruma, UV gaismas) kumulatīvā un sinerģiskā iedarbība tiks pētīta dažādas struktūras un īpašību biopolimēru nanokompozītiem, tādā veidā imitējot dažādas īpašību degradācijas veidus un pakāpes. Projekta uzdevumi ir 1) noskaidrot galvenos mehānismus, atbildīgus par degradācijas efektu attīstību, ņemot vērā komponenšu un novecošanas faktoru ieguldījumu; 2) izstrādāt efektīvus rīkus ilgizturības prognozēšanai; un 3) izstrādāt ceļvedi nākotnes pētījumiem par ilgtspējīgu un izturīgu biopolimēru nanokompozītu izstrādi. Rezultāti sniegs ieguldījumu cirkulārās ekonomikas attīstībā un kļūs par vadlīnijām no atjaunojamiem resursiem iegūtiem polimēru kompozītu izstrādei un ilgtspējīgai izmantošanai, veicinot nebiodegradējamo uz naftas bāzes produktu aizstāšanu un samazinot plastmasas piesārņojumu.

Projekta rezultāti [PDF]

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss