Vispārīgā informācija

Sākums  01/12/2018 Noslēgums 30/11/2021 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 30/06/2022)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-IZM-2018/1-0018

Finansējums

600 000 EUR

Projekta vadītājs

Guntis Zemītis

https://www.lvi.lu.lv/

guntis.zemitis@gmail.com

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Universitāte
Daugavpils Universitāte

Zinātnes nozare

Vēsture un arheoloģija

Kopsavilkums

100 gadus pēc valsts dibināšanas ir aktuāli apzināt un novērtēt tās vērtības un vēsturiskos pagrieziena punktus, kas deva iespēju nodibināt demokrātisku Latvijas Republiku. Valsts tapšanas brīdī pastāvēja vairākas Latvijas valstiskuma alternatīvas. Vēsturnieku, sociologu, juristu un teologu starpdisciplināra, kvalificētu zinātnieku komanda, piesaistot studentus, veiks jaunākās historiogrāfijas apzināšanu un avotu izpēti ar mērķi piedāvāt sabiedrībai un nozares pārstāvjiem jaunas zināšanas par to, kā laikā no 16. līdz 20. gs. reliģisko, filozofisko, sociālo ideju izplatības, ārēju un iekšēju faktoru ietekmes rezultātā sabiedrībā nostiprinājās to vērtību summa, kas noveda pie demokrātiskas, pilsoniskas republikas izveides. Tiks pētīta vēsturiskās atmiņas nozīme, neatkarības idejas nosargāšana okupācijas gados un nacionālā pretošanās kustība, kuru rezultātā tika atjaunota neatkarīga valsts, kurā attīstās daudznacionāla kultūra un iekļaujoša sabiedrība. Īpaša uzmanība tiks pievērsta dažādu etnisku, sociālu un reliģisku grupu devumam Latvijas valstiskuma un kultūras daudzveidības izveidē un saglabāšanā. Pētnieku uzmanības lokā būs arī sabiedrības drošības nodrošinājums, tā kompleksā daba, indivīda pārliecības loma valsts drošības stiprināšanā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

Rezultāti

Kovaļčuka, S. (2019). Московский профессор на кафедре Латвийского университета. Вестник СПбГУ. Серия 2 (История). Том 64. Вып. 1, 235–255. DOI: https://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2019.114

Karlsone, A. (2019). Ethnographic Research in Soviet Latvia – The Source of a Stronger National Identity. Journal of Ethnology and Folkloristics, Vol. 13 (2), 48–70. DOI: https://doi.org/10.2478/jef-2019-0013

Gusačenko, A. (2019). The Social activities of Russian youth movements in the Republic of Latvia (1920-1940). Dialogue with time. Москва: Институт всеобщей истории Российской академии наук. DOI: https://doi.org/10.21267/aquilo.2019.68.34562

Karlsone, A. (2019) Tautastērpa lietojuma divejādā daba Padomju Latvijā. Letonica, Nr. 39, 59 – 76. http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonika2019_39.pdf

Kovaļčuka, S. (2019). Философский поезд» остановился в Риге // Наследие: научный журнал. Сыктывкар, ГБУ РК Центр Наследие имени Питирима Сорокина, № 2 (15), 164–174. http://www.rksorokinctr.org/images/nauka/nasledie_15.pdf

Neiburgs, U. (2018). Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā (1941-1945). Pētniecības sasniegumi un problēmas. Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, Nr. 5, 13 – 24. DOI: http://doi.org/10.22364/luzv.5.01

Tēraudkalns, V. (2020). Latviešu luterāņu draudzes Lielbritānijā, 1945-1963. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 2020-1, 94 – 128. DOI: http://doi.org/10.22364/lviz.111.04

Zemītis, G. (2019). Vēstures komunikācija. Vēstures zinātne Latvijā – 27 gadi pēc neatkarības atjaunošanas. Joprojām krustcelēs? Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 76 – 84. https://www.lvi.lu.lv/lv/gramatas.htm

Boldāne-Zeļenkova, I. (2018). Priekšvārds. Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi (7. – 8. lpp). 4/2018. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. DOI: https://doi.org/10.22364/jvzl.04

Boldāne-Zeļenkova, I. (2020). Priekšvārds. Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi (7. – 9.lpp). 5/2019. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. DOI: https://doi.org/10.22364/jvzl.05

Saleniece, I. (2020). Jauniešu sociālās adaptācijas iezīmes Austrumlatvijā pēc Otrā pasaules kara. I. Saleniece (atb.red.). Vēsture: avoti un cilvēki. XXIII (206. – 218. lpp). Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”. https://du.lv/wp-content/uploads/2020/01/Vesture_XXIII_2020_DRUKA.pdf

Volkovs V., & Zemītis G. (2020). Zinātniskā konference “Politiskās, sociālās un kultūras atmiņas antropoloģijā: Centrālās un Austrumeiropas prakse”. Latvijas Vēstures Institūta Žurnals, Nr, 1 (111), 177. – 184. DOI: http://doi.org/10.22364/lviz.111.08

Karlsone, A. (2019) The Popularity of the Latvian National Costume Today. Proceedings of 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts (SGEM 2019), Vol. 6 (6.1.), 81-87. DOI: https://doi.org/10.5593/sgemsocial2019V/6.1/S07.010

Zemītis, G. (2019) Elements of public relation campaigns in the Eastern Baltic christanization process in the second half of 12th century and in the 13th century. Proceedings of 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts (SGEM 2019), Vol. 6 (2.1.), 33 – 40. DOI: https://doi.org/10.5593/sgemsocial2019V/2.1/S05.004

Gusačenko, A. Krievu militārie formējumi Latvijā 1919. g. maija-jūlijā. Starptautiskās konferences materiāli “Latvijas Neatkarības karš un Latvijas armijas izveidošanas 100. gadadiena”. Rīga: Latvijas Kara muzejs. https://www.academia.edu/42174272/Krievu_milita_rie_forme_jumi_Latvija_1919_gada_maija_ju_lija_prieks_ve_sture_un_darbi_ba

Gusačenko, A. (2020). Krievijas Pilsoņu kara turpināšanas iespējas Baltijas jūras reģionā 1920.g.: politiskie un militārie faktori. “Antropology of Political, Social and Cultural Memory: Practices in Central and Eastern Europe” konferences tēzes. LU: LVI un LFSI. https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/50099/Anthropology_of_Memory_%20Program_Abstracts_Riga_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Кирничанска И. (2019). Редкий документ 1834 года: свидетельство о браке староверов. В сб. Актуальные проблемы источниковедения. Материалы V Международной научно-практической конференции к 110-летию Витебской ученой архивной комиссии. Витебск: ВГУ имени П.М.Машерова, 219 – 222. https://lib.vsu.by/jspui/bitstream/123456789/18375/1/219-222.pdf

Салениеце И. (2019). Источниковедческий аспект устной истории: возможности и недостатки. В кн.: Актуальные проблемы источниковедения: Материалы V международной научно-практической конференции к 110-летию Витебской ученой архивной комиссии, Витебск, 25–27 апреля 2019 г. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 44-47. https://lib.vsu.by/xmlui/handle/123456789/18263

Zemītis, G. (2019). Priekšvārds. Vēstures zinātne Latvijā – 27 gadi pēc neatkarības atjaunošanas. Joprojām krustcelēs? ( 7. -12.lpp.) Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds. https://www.lvi.lu.lv/lv/gramatas.htm

Zemītis, G. (2019). Valsts pētījumu programma par indivīda, sabiedrības un valsts attiecībām. Zinātnes Vēstnesis, Nr.13 (574). http://archive.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=5098&Itemid=47

Zemītis, G. (2019). Latvijas arheoloģija noklusējumu un aizliegumu laikmetā. Zinātnes Vēstnesis, Nr.11 (574). http://archive.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=5049&Itemid=47

Saleniece, I. (2019). Vēstures studiju un pētniecības integrācija: iespējas un problēmas. Vēstures zinātne Latvijā – 27 gadi pēc neatkarības atjaunošanas. Joprojām krustcelēs? (122. – 128. lpp). Latvijas Vēsturnieku II kongresa materiāli. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds. https://www.lvi.lu.lv/lv/gramatas.htm

Rīcībpolitikas nodevums

-