Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums  07/12/2018 Noslēgums 06/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-2018/INFRA_0006

Finansējums

472 440 EUR

Projekta vadītājs

Aleksandrs Dolgicers

aleksandrs.dolgicers@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte
Ventspils Augstskola

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projektā tiks analizēta pašreizējā situācija Latvijas energosistēmā un paredzamās nākotnes izmaiņas līdz pat 2050. gadam. Augošā nepieciešamība pēc elastības visos energosistēmas posmos – ģenerācijā, pārvadē, sadalē un patēriņā – tiks novērtēta, ņemot vērā pārtraukumaino enerģijas avotu nozīmes palielināšanos un plānoto Baltijas energosistēmu desinhronizāciju no IPS/UPS. Tiks novērtēti dažādi potenciālie elastīguma avoti, tostarp patēriņa reakcija un agregatora pakalpojumi, ražotājlietotāju un akumulācijas iekārtas, kā arī dažādu tehnoloģiju un energoresursu veidu (tostarp elektroenerģijas, gāzes un siltumapgādes sistēmas) mijiedarbība. Lai izstrādātu rekomendācijas politikas veidotājiem, ar modelēšanas līdzekļiem tiks novērtēta jauno tehnoloģiju un pakalpojumu ietekme uz enerģijas infrastruktūru. Tāpat projekta gaitā tiks izstrādātas energosistēmas un dažādu tehnoloģiju optimālas vadības stratēģijas, lai panāktu kopumā labvēlīgu Latvijas energosistēmas inovāciju potenciāla izmantošanu, īpašu uzmanību veltot energoinfrastruktūrai, lai veicinātu pāreju uz viedajiem tīkliem. Tiks piedāvātas un patentētas jaunas energoinfrastruktūras automatizācijas un aizsardzības metodes tās efektīvākai izmantošanai, īpašu uzmanību pievēršot energoapgādes efektivitātes uzlabošanai tādos Latvijas reģionos, kuros ir ļoti mazs vai izteikti sezonāls enerģijas patēriņš. Tiks sagatavotas rekomendācijas politikas veidotājiem par energoinfrastruktūras efektivitātes paaugstināšanas paņēmieniem.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus”

Rezultāti

Žentiņš V., Soročins A. Koģenerācijas staciju ražošanas lēmumu pieņemšanas algoritms darbībā ar siltuma akumulatoru RTU 62. studentu zinātniski tehniskā konference, Rīga, Latvija, 2021 https://ebooks.rtu.lv/wp-content/uploads/sites/32/2021/07/9789934226496_BofA_MTAF_studenti_full.pdf

Baltputnis K., Schittekatte T., Broka, Z.  Independent Aggregation in the Nordic Day-Ahead Market: Potential Impact of Different Supplier Compensation Mechanisms 2021 IAEE International Online Conference: Energy, Covid, and Climate Change https://youtu.be/0DrGqUrms4g?t=81

Bezrukovs V., Sauhats A., Bezrukovs V., Bezrukovs D. Forecasting wind energy density distribution in the Baltic States based on NEWA atlas ENEFM 2021: 7th International Congress on Energy Efficiency & Energy Related Materials https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2069143

Nerecenzētas publikācijas, preprinti

Baltputnis K. Lēmumatbalsta metodes, algoritmi un rīki elektroenerģijas tirgus dalībniekiem Enerģija un Pasaule 2021/1-2 https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/32365

K. Baltputnis, Z. Broka, L. Zemīte, A. Sauhats, A. Dolgicers, N. Zeltiņš, J. Kleperis, E. Dzelzītis, V. Bezrukovs RTU Enerģētikas institūts kopā ar partneriem uzsācis īstenot jaunās valsts pētījumu programmas projektu Enerģija un Pasaule 2019/2 http://www.energijaunpasaule.lv/wp-content/uploads/2019/04/zin%C4%81tniskie-projekti.pdf

K. Baltputnis, A. Sauhats, O, Linkevičs Decision-Making Support Methods, Algorithms and Tools for Electricity Market Participants RTU, Enerģētikas institūts https://ebooks.rtu.lv/product/decision-making-support-methods-algorithms-tools-electricity-market-participants/

I. Zālītis, A. Dolgicers Application of Estimation of Model Parameters for Protective Automation of Transmission Lines RTU, Enerģētikas institūts https://ebooks.rtu.lv/product/application-estimation-model-parameters-protective-automation-transmission-lines/?lang=ne

D. Soboļevskis, A. Sauhats Energosistēmas darbību ietekmējošo procesu prognozēšana RTU, Enerģētikas institūts https://ebooks.rtu.lv/product/forecasting-processes-influencing-operation-power-system/

D. Bezrukovs, A. Sauhats The Study of Wind Energy Resource and the Assessment of the Economic Feasibility of Wind Energy Projects RTU, Enerģētikas institūts https://ebooks.rtu.lv/product/study-wind-energy-resource-assessment-economic-feasibility-wind-energy-projects/

V. Žentiņš, D. Rusovs, A. Sauhats Centralizētās siltumapgādes darbības efektivitātes paaugstināšana un fosilo kurināmo aizstāšana ar alternatīviem enerģijas avotiem RTU, Enerģētikas institūts

L. Kurevska, A. Sauhats Designing regulatory framework for demand response service integration in Baltic electricity markets RTU, Enerģētikas institūts

A. Sīlis, A. Sauhats, G. Junghāns Power System Management Under Market Conditions With High Level of Distributed, Renewable Energy Generation RTU, Enerģētikas institūts

D. Guzs, A. Sauhats Power System Frequency Stability with increasing RES penetration RTU, Enerģētikas institūts

D. Boreiko, A. Sauhats, J. Kozadajevs Control and Optimization of Energy Storage and Consumption RTU, Enerģētikas institūts

R. Kursīte, A. Dolgicers Baltijas reģionam optimizēta distances aizsardzība RTU, Enerģētikas institūts
V. Tihans, D. Rusovs Siltuma rekuperācija saldēšanas sistēmās RTU, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
K. Adamovičs, A. Dolgicers Sadales tīkla relejaizsardzības jutīguma palielināšanas iespējas RTU, Enerģētikas institūts
I. Purviņš, A. Utāns Vēja un saules enerģētikas ietekme uz energosistēmas darbību RTU, Enerģētikas institūts
J. Kirillovs, D. Rusovs Dūmgāzu kondensatora ietekme uz šķeldas koģenerācijas efektivitāti RTU, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
D. Kiseļovs, D. Žalostība Elektromobiļu uzlādes ietekme uz elektrotīklu daudzīvokļu dzīvojamo māju teritorijā RTU, Enerģētikas institūts

K. Baltputnis Projekts “Inovatīvas viedo tīklu tehnoloģijas un to optimizācija (INGRIDO)” VPP “Enerģētika” vidusposma sesija https://www.youtube.com/watch?v=cThiy_haKk4

A. Dolgicers RTU EI laboratoriju un Projekta “INGRIDO” prezentācija Ekonomikas ministra un EM pārstāvju vizīte RTU EVIF
L. Zemīte Inovācijas enerģētikā ceļā uz klimatneitralitāti Energoapgādes inovāciju forums – “AD/DC Tech” https://www.youtube.com/watch?v=SG0xXbcCzf0

K. Baltputnis Elektroenerģijas pieprasījuma puses resursu izmantošana Pieslēdzies zinātnei! “Zaļais kurss” – ekoloģijas glābiņš vai darbības imitācija? https://www.youtube.com/watch?v=fDd1mYIdfLE