Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  09/2018 Noslēgums 08/2021

Projekta numurs

lzp-2018/1-0213

Finansējums

291480 EUR

Projekta vadītāja

Anna Stafecka

anna.stafecka@inbox.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Humanitāro un mākslas zinātņu nozare

Labums sabiedrībai

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 
– Projektā iegūtās zināšanas par Latvijas mūsdienu piejūras ainavas vēsturi, tās kultūras un dabas vērtībām varēs likt lietā, plānojot teritoriālo attīstību un iekļaujot šīs vērtības priekšstatos par piejūras novadu identitāti.

Iespējamie risinājumi

– Būs skaidrāka izpratne par to, kā cilvēks mijiedarbībā ar dabas spēkiem veidojis un izmainījis piejūras smiltāju ainavu.

Sadarbība

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
  • Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde;
  • Dabas aizsardzības pārvalde;
  • pašvaldības;
  • skolas;
  • uzņēmēji piejūras teritorijās.

Kopsavilkums

Projekta mērķis – latviešu ģeolingvistikas un dialektoloģijas zinātniskās izcilības sekmēšana un pētījumu plašas starptautiskās atpazīstamības un aprites nodrošināšana, veicot latviešu valodas morfoloģiskās sistēmas izpēti ģeolingvistiskā aspektā. Projekts atbilst LR MK MK 13.12.2017. rīkojumā Nr. 746 Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018.–2021. gadā noteiktajam virzienam Latvijas valstiskums, valodas un vērtības, kultūra un māksla. Projektā paredzēta latviešu valodas kā vienas no ES valodām izpēte ģeolingvistiskā aspektā. Lai iegūtu pilnīgākus rezultātus, nepieciešama piekļuve plašam dažādu valodas paveidu it īpaši teritoriālo dialektu, lingvistiskajiem faktiem, kuros apkopota dažādu paaudžu valodas pasaules ainas specifika un runas īpatnības. Pētījums būs ievērojams ieguldījums gan baltistikā, gan indoeiropeistikā un Eiropas mūsdienu lingvistikā kopumā.

Galvenie uzdevumi:

  1. sagatavot publicēšanai Latviešu valodas dialektu atlanta sējumu Morfoloģija;
  2. veikt padziļinātus pētījumus baltu un somugru valodu kontaktu joslā, pētījumu rezultātus iekļaujot topošajā atlanta sējumā un plānotajos promocijas darbos dialektoloģijā un ģeolingvistikā;
  3. izveidot ģeolingvistisko un dialektālo datu lietotni, kas plaši pieejama ikvienam sabiedrības loceklim.

Projekta rezultātā šis būs pirmais šāda tipa atlants latviešu ģeolingvistikā, kas radīs iespēju nozares speciālistiem visā pasaulē izmantot pētījuma rezultātus.

Tas būs publicēts gan brīvpiekļuvē, gan kā kolektīvā monogrāfija. līdz ar to būs pieejams ikvienam interesentam, jo īpaši studentiem.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss