Statuss:
Īstenošanā
Valsts pētījumu programmas logo

5. uzdevums “Attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes antimikrobiālās rezistences izplatības risku novērtēšanai un ierobežošanai, kā arī sniegt zināšanas par jaunām pieejām un metodēm HIV izplatības ierobežošanas politikas pilnveidošanai un jaunām izmaksu efektīvām pieejām sabiedrības vakcinācijas aptveres paplašināšanai”.

Atklātajā projektu pieteikumu konkursā par 5. uzdevuma īstenošanu tika saņemts viens projekta pieteikums.

Programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties uz starptautisko ekspertu zinātniskās izvērtēšanas rezultātiem, pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektam.

Projekta kopsavilkums:

Lai radītu jaunas zināšanas un risinājumus slimību profilakses un veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanai un veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un ilgtspējas stiprināšanai Latvijā, veiksim epidemioloģiskos, sabiedrības veselības, izmaksu efektivitātes un klīniskos pētījumus cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas, antimikrobiālās rezistences un vakcinācijas pārklājuma jomās. Šī projekta zinātniskie rezultāti palīdzēs izstrādāt ilgtspējīgas pieejas būtisku veselības aprūpes un sabiedrības veselības pakalpojumu sniegšanai valstī, atbalstot Veselības ministriju un citas ieinteresētās puses ar uz pierādījumiem balstītiem ieteikumiem. Projekts tiks īstenots, izmantojot 3 sinerģiskas un komplementāras darba pakas (DP) un 5 apakšpakas (AP): DP1 – Jaunas zināšanas un pieejas HIV sloga mazināšanai Latvijā: AP 1.1. HIV matemātiskā modelēšana; AP 1.2. HIV terapijas līdzestības pētījums; AP 1.3. Jauni risinājumi HIV/tuberkulozes duālās infekcijas jomā; DP2 – Situācijas apzināšana un risinājumu piedāvāšana ar veselības aprūpi saistīto infekciju un antimikrobiālās rezistences jomā valstī; AP 2.1. Antibiotiku patēriņa un ar veselības aprūpi saistīto infekciju pētījums; AP 2.2. Jauna pieeja, izmantojot baktēriju skrīningu kā prototipu iespējamai fāgu terapijai; DP3 - Vakcīnu izmaksu efektivitātes novērtēšanas modeļa izstrāde un pilotēšana Latvijā.