Vispārīgā informācija

Sākums 20.12.2021. Noslēgums  19.12.2024.

Projekta numurs

VPP-LETONIKA-2021/4-0002

Finansējums

641 000 EUR

Projekta vadītājs

Zaiga Krišjāne

zaiga.krisjane@lu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Zinātnes nozare

Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Kopsavilkums

Pētījuma mērķis ir sniegt jaunas zināšanas un risinājumus demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē, lai sekmētu ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības un valsts attīstību. Projektā tiks izmantota inovatīva starpdisciplinārā un koprades pieeja, lietojot kvantitatīvo un kvalitatīvo metožu triangulāciju jaunu zināšanu radīšanā. Pētījums sniegs datos balstītu analīzi, aplūkojot demogrāfijas un migrācijas procesos, to tiesiskos un efektīvas vadības aspektus. Tāpat tiks akcentēta remigrācija un diasporas sadarbības tīkli, kā arī talantīgu speciālistu migrācija un to ietekme uz cilvēkkapitālu. Tiks analizēti iekļaujošas sabiedrības jautājumi dažāda līmeņa teritorijās, jauniebraucēju integrācija izglītībā un integrācija sabiedrībā caur reliģiskām kopienām. Projekta rezultāti sniegs izvērstu analīzi par demogrāfijas un migrācijas procesiem, akcentējot sabiedrības ilgtspēju un iekļaujošu attīstību. Izvērtējot mūsdienu demogrāfisko un migrācijas procesu daudzveidību, tiks piedāvāti pētniecībā balstīti ilgtspējīgas rīcībpolitikas risinājumi demogrāfijas un migrācijas jautājumos. Iegūtie rezultāti sekmēs iekļaujošas zināšanu sabiedrības attīstību Latvijā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”

Rezultāti

-

Rīcībpolitikas nodevums

-