Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Jersīniju (Yersinia spp.) epidemioloģijas aspekti un ģenētiskais raksturojums pārtikas apritē

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0418

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Margarita Terentjeva     

Projektu īsteno

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Zinātnes nozare

Veterinārmedicīnas zinātne; Bioloģija     

Kopsavilkums

Jersinioze ir viena no aktuālākajām pārtikas infekcijām Eiropas Savienībā, taču trūkst pētījumu par jersiniozes ierosinātāju - patogēno jersīniju - pārnešanas ceļiem pārtikas apritē. Projekta mērķis ir raksturot jersīniju patogenitāti un ģenētisko daudzveidību dzīvniekos un pārtikā, lai atklātu jersīniju izplatības ceļus pārtikas apritē. Projektā paredzēts iegūt izmeklēt dzīvnieku (cūku) un pārtikas (cūkgaļa, dārzeņi) paraugus, lai iegūtu aktuālos datus par patogēno jersīniju izplatību. Izolātiem tiks noteikti galvenie virulences faktorus. Antimikrobiālās rezistences noteikšana ļaus izprast tendences tās attīstībā. Pilna genoma analīze sniegs informāciju par jersīniju daudzveidību, tās antimikrobiālās rezistences īpašībām un pilnu virulences profilu. Iegūtie rezultāti nozīmīgi jersīniju izplatības, patogenitātes, antimikrobiālās resistences raksturojumam. Jersīniju pilna genoma raksturojums ļauj izprast ierosinātāja epidemioloģijas aspektus. Jersīniju epidemioloģijas pētījumi ļauj izstrādāt un pielietot protokolus efektīvai jersīniju identificēšanai un raksturojumam pārtikas drošuma un epidemioloģisko pētījumu vajadzībām. Iegūtie dati nozīmīgi arī oficiālajai pārtikas (gaļai) kontrolei inspekcijas procedūru pārskatīšanai, lai mazinātu jersīniju izplatību pārtikas apritē. Projektā iegūtie rezultāti demonstrēs pilna genoma analīzes efektivitāti patogēno jersīniju dzīvnieku un pārtikas izolātu raksturojumam ierosinātāja avotu atklāšanai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss