Valsts pētījumu programmas logo

VPP “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma” projektu atklātā konkursa ietvaros saņemti 4 projektu pieteikumi.

Programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties uz starptautisko ekspertu izvērtēšanas rezultātiem, pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu šādam projektam:

 • Projekta nosaukums: Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā īstenošanai.
 • Projekta Nr: VPP-KEM-Klimatneitralitāte-2023/1-0002
 • Projekta vadītājs: Dagnija Blumberga (Dagnija.Blumberga@rtu.lv);
 • Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte
 • Projekta partneri: Latvijas Universitāte, Vidzemes Augstskola, Rīgas Stradiņa universitāte;
 • Projekta finansējums: 1 162 500 euro
 • Projekta īstenošanas periods: 07.02.2024 – 06.02.2026.
 • Zinātnes nozares:
  • Vides inženierija un enerģētika (Primārā nozare)
  • Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes;

Projekta kopsavilkums: Projekta mērķis ir izveidot vienotu nacionālo lēmumu atbalsta instrumentu Latvijas klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai. Galvenā uzmanība tiek pievērsta politikas lēmumu ietekmes modelēšanai dažādās nozarēs — enerģētikā, rūpnieciskajos procesos, lauksaimniecībā, ZIZIMM un atkritumu apsaimniekošanā. Projekta uzdevumi ietver klimata politikas saistību analīzi, klimata instrumentu novērtēšanu, inovatīvu tehnoloģiju identificēšanu un nepieciešamo datu apkopošanu. Plāns paredz izvērtēt, kā ES un Latvija ievēro klimata saistības, izvērtēt klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās instrumentus, kā arī apzināt inovatīvas tehnoloģijas visās tautsaimniecības nozarēs. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus risinājumus klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai un novērtēt datu vajadzības un kvalitāti, uzsverot atbilstību normatīvajiem aktiem. Projekta ietvaros tiks prototipēta tiešsaistes datu sistēma enerģētikas nozarei, nodrošinot precīzāku klimatneitralitātes prognozi. Projekts ietver arī integrētas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izveidi, izmantojot sistēmdinamikas modelēšanas pieeju, kas aptver ekonomiskos, sociālos, tehnoloģiskos, vides un klimata aspektus. Papildus tiks izstrādāta interaktīva platforma klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu simulēšanai, analizējot izmaksu ziņā optimālus risinājumus. Projekta mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti un papildināt esošo zināšanu bāzi, sekmējot ilgtspējīgu pieeju klimata politikas ieviešanā.