Vispārīgā informācija

Sākums 01/10/2020 Noslēgums 30/09/2022

 • Projekta numurs

  • Projekta nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003
 • Finansējums

  • 1 000 035 EUR
 • Projekta vadītājs

 • Projektu realizējošās institūcijas:

  • Latvijas Kultūras akadēmija
  • Latvijas Mākslas akadēmija
  • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
  • Latvijas Nacionālā bibliotēka
  • Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Zinātnes nozare

 • Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes
 • Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir veidot starpdisciplināru cilvēkkapitāla un zināšanu bāzi par kultūras kapitāla daudzveidību un vērtību, kultūras sektora ekosistēmas dzīvotspēju veidojošiem procesiem kā resursu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai.

Projekts CARD jeb Kultūras (C) un mākslas (A) resursi (R) attīstībai (D) izstrādāts, lai atklātu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai un nacionālās identitātes veidošanai nozīmīgākās mākslas un kultūras vērtības, kā arī novērtētu un argumentētu to resursietilpību kultūras kapitāla veidošanā. Projektā novērtēti nozīmīgākie mākslas un kultūras kapitāla vairošanas resursi: arhitektūras, audiovizuālās un filmu mākslas, dizaina, mūzikas, teātra un dejas, kā arī vizuālās mākslas vēstures un mūsdienu fenomeni; aktuālā Latvijas kultūras ekosistēma, tās operatoru saiknes un ietekme, sabiedrības un kultūras auditorijas līdzdalība; kultūras mantojums, atmiņas institūcijas, mantojuma kopienu līdzdalība, jo īpaši jauniešu segments. Pētījumam ir divu līmeņu teorētiskais ietvars: projektam kopumā (kultūras kapitāla un kultūras ekosistēmas teorijas) un pakārtoti katras pētnieciskās aktivitātes uzdevumiem. Īpaša uzmanība pievērsta metodoloģijas, tai skaitā sociālās un ekonomiskās ietekmes noteikšanas, māksliniecisko pētījumu un digitālo metožu attīstībai. Projekta zinātnisko kvalitāti, ieviešanu un rezultātu ietekmi nodrošinās piecu zinātnisko institūciju konsorcijs, kura kapacitāti nosaka zinātniskās darbības rezultāti; iekšējā un starptautiskā partnerība; pētniecības, studiju un mākslinieciskās jaunrades sinerģija, cieša saikne ar kultūras un mākslas procesiem. Pētījums padziļināti un starpdisciplināri skata kultūras un mākslas vidi, veidojot plašu ietekmes mērogu politikā, nozarē un izglītībā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai”

Rezultati

Baiba Jaunslaviete Reception of Czech and Latvian music by German music critics in Riga in the late 19th and early 20th centuries: some comparative aspects Musicologica Brunensia, Vol. 55 / 2 p. 149-162 https://digilib.phil.muni.cz/en/handle/11222.digilib/143581

Oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos

Inese Sirica, Elīna Veilande-Apine  Textile Artists of the 1970s—1980s—Leaders of Folk Applied Art Studios Letonica, Nr. 46 p. 162-184 http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_46.pdf

Silvija Grosa, Agnese Tambaka Neoklasicisma ornamenta gramatika Rīgas vēlā jūgendstila interjeros. Letonica, Nr. 46 p. 140-159 http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_46.pdf

Līga Goldberga Postcards in the National Library of Latvia: Options for the Interpretation of Photographic Materials Letonica, Nr. 46 Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022. p. 186-206 http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_46.pdf

Līga Goldberga Foto pastkartes un atmiņa: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konrāda Ubāna Mākslas lasītavas atklātņu kolekcijas interpretācijas iespējas LNB Zinātniskie raksti, 9. Meklējot metodes un materiālus: fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā. Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2022. 157.-172. lpp. Drukātā izdevuma ISSN 2661-5134; Elektroniskā izdevuma ISSN 1691-5941 https://dom.lndb.lv/data/obj/file/33771027.pdf

Katrīna Teivāne, Mārtiņš Mintaurs Pilsētas tēls modernitātes kontekstā. Roberta Johansona fotogrāfijās fiksētā Rīgas 20. gs. pirmās puses ainava LNB Zinātniskie raksti, 9. Meklējot metodes un materiālus: fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā. Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2022. 173.-191. lpp. Drukātā izdevuma ISSN 2661-5134; Elektroniskā izdevuma ISSN 1691-5941 https://dom.lndb.lv/data/obj/file/33771027.pdf

Ilze Liepiņa-Šarkovska Contribution of the Latvian Brethren Congregations to the Musical Culture of the 18th Century: Preliminary Research Results, Basic Research Directions, and Perspectives Letonica, Nr.46 p.102-119 http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_46.pdf

Elīna Vikmane, Anda Laķe ” Critical Review of Sustainability Priorities in the Heritage Sector: Evidence from Latvia’s Most Visited Museums European Integration Studies 2021/15 p.95.-109. https://eis.ktu.lt/index.php/EIS/article/view/28886

Annette Naudin, Ieva Zemīte, Agnese Hermane A framework for exploring cultural and creative industries in regional contexts: the role of cultural intermediaries  Letonica, Nr. 46 p.38.-53. http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_46.pdf

Rūta Muktupāvela, Ieva Vītola The Role of Non-governmental Organizations in Ensuring the Sustainability of Cultural Heritage: A Case Study of the SERDE Art Residency Centre Letonica, Nr. 46 p.54.-76. http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_46.pdf

Anda Laķe, Ilona Kunda, Baiba Tjarve Theoretical Approaches and Methodological Challenges in the Study of the Cultural and Creative Ecosystem Letonica, Nr. 46 p.14.-36. http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_46.pdf

Dita Rietuma Cinematographic Co-productions between Latvia and the Baltic States: Experience and Trends Letonica, Nr. 46 p.120.-138. http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_46.pdf

Zane Šiliņa Interpretation of the Theme of Night: A Case Study of Rainis’ Creative Laboratory Letonica, Nr. 46 p.210.-226. http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_46.pdf

Edīte Tišheizere, Zane Kreicberga, Līga Ulberte Defining Contemporary Theater: Global Experiences and Latvian Practices Letonica, Nr.46 p. 80-101 http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_46.pdf

 

Agita Gritāne  Silent Protest of Propoganda Art: Case study of Latvian Artist jekabs Bine during 1945–1951. International Conference Ārt and the State in Modern Central Europe (18th-21st century). https://art-state.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2021/06/AS_Programme-and-Book-of-Abstracts_final.pdf

Rūta Muktupāvela The Role of National Cultural NGOs in Sustainability of Cultural Heritage: Activities of Traditional Music Society “Skaņu māja” (House of Sound). XXXVI European Seminar of Ethnomusicology. Ethnomusicology and Intangible Cultural Heritage in the 21st Century. Universidada de Valladolid. Intandigble Heritage, Cultural Policies and Dissemination section.   XXXVI European Seminar of Ethnomusicology. Ethnomusicology and Intangible Cultural Heritage in the 21st Century. Universidada de Valladolid. Intandigble Heritage, Cultural Policies and Dissemination section.  https://eventos.uva.es/42304/section/32014/xxxvi-european-seminar-in-ethnomusicology.html

Anda Laķe, Rūta Muktupāvela Digitalization of the Performing Arts during  COVID-19 Pandemic: Transformation or Survival Tactics konference “EASA2022: Transformation, Hope and the Commons” https://easaonline.org/conferences/easa2022/programme#11926

Arnolds Klotiņš “Mūzika bēgļu gaitās: Latviešu mūzikas dzīve un jaunrade pēckara Eiropā 1944–1951 (2022)” Zinātniska monogrāfija LU LFMI apgāds http://lulfmi.lv/Arnolds-Klotins-Muzika-beglu-gaitas-Latviesu-muzikas-dzive-un-jaunrade-peckara-Eiropa

Līga Ulberte, Zane Kreicberga, Edīte Tišheizere Laikmetīgā teātra terminoloģijas vārdnīca https://zenodo.org/communities/vpp-card/

Indriķis Veitners  Populārzinātnisks raksts “Fanka kustība Latvijā 1990. gados un tās iespaids uz Latvijas džeza vēlāko attīstību” jazzin.lv , No. 25 https://jazzin.lv/issues/i-24/fanka-muzika-latvija-2-dala/

Edīte Tišheizere, Līga Ulberte, Valda Čakare, Lauma Bartkeviča-Mellēna, Dita Jonīte, Ivo Briedis Tematiska sadaļa “Jaunas parādības, jauni termini” žurnālā “Teātra Vēstnesis” 6 raksti Teātra žurnāls “Teātra Vēstnesis”, 2021, nr. 3, ISSN 0235–7909 https://teatravestnesis.lv/category/jaunas-paradibas-jauni-termini

Līga Vinogrdova, Anda Laķe Emociju loma Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā Rīgas Stradiņa universitātes Socioloģijas un sociālā darba promocijas padome https://dspace.rsu.lv/jspui/bitstream/123456789/6615/1/2021-12_Vinogradova-Liiga_PD_IPD-1598.pdf

Ināra Jakubone, Lauma Mellēna-Bartkeviča, Alberts Rokpelnis, Laura Švītiņa, Aija Kupjanska Mūzikas kultūra Latvijā 20. gadsimta 20.-30. gados un otrajā pusē: mazpētītie procesi, jautājumi Mūzikas akadēmijas raksti XVII Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, ISSN  2243-5719 https://www.jvlma.lv/data/sadala_petnieciba/card-1-final-skat.pdf

Mārtiņš Boiko, Lolita Fūrmane, Baiba Jaunslaviete, Jānis Kudiņš, Zane Prēdele, Eridana Žiba Mūzika Latvijā 17.–19. gadsimtā: radošie procesi kultūras kontekstos Mūzikas akadēmijas raksti XIX Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, ISSN  2243-5719 https://www.jvlma.lv/data/sadala_muzikas_akademijas_raksti/raksti-card-2-web.pdf

Katrīna Teivāne, Alise Tīfentāle. LNB Zinātniskie raksti, 9. Meklējot metodes un materiālus: Fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā LNB Zinātniskie raksti, 9. Meklējot metodes un materiālus: Fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2022. 280 lpp. Drukātā izdevuma ISSN 2661-5134; Elektroniskā izdevuma ISSN 1691-5941 https://dom.lndb.lv/data/obj/file/33771027.pdf

Anda Laķe, Edīte Tišheizere (viesredaktores) The Ecosystem of Culture and Arts Letonica, Nr.46 Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts  http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_46.pdf