Labklajibas-un-socialas-integracijas-izpete-likvidas-migracijas-konteksta_-longitudinala-pieeja.png

Sākums  09/2018 Noslēgums 08/2021

Projekta numurs

lzp-2018/1-0042

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītāja

Inta Mieriņa 

inta.mierina@lu.lv

migracija.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Sociālo zinātņu nozare

Labums sabiedrībai

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 
– Sabiedrība iegūs jaunus datus un informāciju par par situācijas un viedokļu izmaiņām diasporā. Pētnieku rekomendācijas informēs politikas veidotājus par nepieciešamajām izmaiņām un sniedzamo palīdzību, lai veicinātu ārvalstīs dzīvojošo latviešu un Latvijas valstspiederīgo labklājību dažādās jomās: attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, valodas apguvi un bērnu integrēšanos skolā, sociālajiem tīkliem un nodarbinātību, emigrantu un remigrantu zināšanu potenciāla izmantošanu u.c.. Taču vislielākais ieguvums no pētījuma būs akadēmiskajai kopienai, kas nodarbojas ar migrācijas un labklājības jautājumu izpēti, kā arī studentiem – pētījums parādīs šos jautājumus jaunā, inovatīvā gaismā, ņemot vērā mūsdienu migrācijas specifiku un abu jomu teoriju atziņas.

Iespējamie risinājumi

Kādu problēmu projekts (rezultāti, metode) nākotnē varētu atrisināt?
– Akadēmiski projekts uzlabos zināšanas par mūsdienu migrācijas, integrācijas un reintegrācijas procesiem arvien pieaugošās ‘likvīdās migrācijas’ kontekstā, kas raksturīga Austrumeiropas migrantiem un par ko šobrīd zinātnieku vidū izratne vēl ir maza.
No praktiskā viedokļa, izmantojot longitudinālu dizainu, projekts sniegs visprecīzāko statistisko novērtējumu par migrācijas ietekmi uz migrantu sociālo un psiholoģisko labklājību. Projekta noslēgumā sniegtās rekomendācijas palīdzēs risināt Austrumeiropas migrantu integrācijas jautājumus.
Projekts sniegs būtisku metodoloģisku ieguldījumu, empīriski pārbaudot tīmekļa aptauju potenciālu emigrantu pētniecībā, kā arī izstrādājot universālas vadlīnijas apsekojuma svaru, kas balstīti uz dažādiem ārējiem avotiem no vairākām valstīm, izstrādei, kas ir izaicinājums jebkurai starptautiskai pētniecībai.
Veicot otro pētījuma vilni, projekts radīs pamatus Latvijas emigrantu ilgstošam apsekojumam (migrācijas monitoringam), sniedzot retus un augsti novērtētus datus, tostarp diasporas un migrācijas politikas novērtēšanai, kam šādi dati ir īpaši nepieciešami un nereti trūkst.

Sadarbība

– Pētījums tiek īstenots ciešā sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju, LR Kultūras ministriju, LR Izglītības un zinātnes ministriju Vides un reģionālās attīstības ministriju, diasporas organizācijām un medijiem un citiem sociālajiem partneriem – gan lauka darba īstenošanas gaitā, gan rezultātu interpretācijā un aprobācijā.

Kopsavilkums

Austrumu-Rietumu migrācija ES robežās bieži tiek raksturota, izmantojot \’likvīdās migrācijas\’ jēdzienu – \’jaunās migrācijas\’ formu, kurai piemīt lielāka daudzveidība un elastība nekā \’vecajai migrācijai\’. Galvenais pētnieciskais jautājums, kuru izvirza šis projekts – cik lielā mērā jau pārbaudīti un nostabilizējušies integrācijas jēdzieni ir attiecināmi uz aizvien pieaugošo \’neiesakņojušos\’ imigrantu grupu, kāda ir Austrumeiropas mobilie pilsoņi? Projekta mērķi ir paplašināt tādus tradicionālos integrācijas mērījumus, kā panākumi darba tirgū, ienākumi u.c. Apvienojot migrācijas un subjektīvās labklājības izpēti caur pašu migrantu pieredzi dažādās dzīves jomās (ekonomiskā, veselības, psiholoģiskās un sociālās labklājības), projekts pavisam jaunā gaismā atklāj integrācijas procesu un tās rezultātus. Longitudinālā pētījuma dizaina izmantošana līdz šim apjomīgākajā no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju web aptaujā, ļaus izsekot individuālām izmaiņām emigrantu dzīves ceļā, sniedzot drošticamus pierādījumus un datus migrācijas ietekmes uz labklājību, apmierinātību, laimīgumu, garīgo veselību novērtējumam mūsdienu \’likvīdās\’ migrācijas kontekstā. Padziļinātu izpratni par migrantu stāvokli nodrošinās kvantitatīvo datu, kvalitatīvo interviju un administratīvo datu triangulācija.

Projekts atbilst 8. prioritārajam zinātnes virzienam “Demogrāfija, sports, atvērta un iekļaujoša sabiedrība, labklājība un sociālā drošumspēja” atbilstoši MK definētajiem virzieniem zinātnē 2018.–2021. gadam un risina četras pētniecības problēmas atbilstoši LR IZM definētajiem horizontālajiem izaicinājumiem sociālajās zinātnēs: 1) sociālās drošumspējas un dzīves kvalitātes kontekstā tiek pētīti migrējošās populācijas labklājības subjektīvie un objektīvie komponenti, t.sk. veselība, kas kļūst par aizvien izšķirošāku tautsaimniecības faktoru globalizācijas apstākļos; 2) sociālā kapitāla veidošana: likvīdās migrācijas kontekstā tiek analizēta izkliedētā cilvēkkapitāla un smadzeņu aizplūšanas pārvēršana to apritē un jaunas izaugsmes iespēju avotā; 3) migrācijas, tostarp ekonomiskās migrācijas izpēte ir būtiska komponente demogrāfiskās situācijas raksturojumam un prognozēm; 4) zināšanu un tehnoloģiju pārnese, fokusējoties uz ekonomisko faktoru izvērtēšanu diasporas un remigrantu pienesuma kontekstā.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss