Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums  01/12/2018 Noslēgums 30/11/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-IZM-2018/2-0002

Finansējums

3 008 915 EUR

Projekta vadītājs

Ina Druviete

http://www.lulavi.lv/vpp-projekts-latviesu-valoda-

ina.druviete@lu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

  • Latvijas Universitāte
  • Liepājas Universitāte
  • Daugavpils Universitāte
  • Ventspils Augstskola
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
  • Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
  • Rīgas Tehniskā universitāte
  • Latviešu valodas aģentūra

Zinātnes nozare

Valodniecība un literatūrzinātne

Kopsavilkums

Projektā, atbilstoši programmas virsmērķim, projekta mērķim un definētajiem uzdevumiem tiks veikti pētījumi valodas ontoloģijas, sociolingvistikas (ieskaitot, valodas situācijas monitoringu), latviešu valodas gramatikas, leksikoloģijas un leksikogrāfijas (saskarē ar IT speciālistiem), Latvijas vietvārdu un personvārdu izpētes, latviešu terminoloģijas, latgalistikas jomās un lībiešu valodas leksikā un gramatikā, paplašinot zināšanu bāzi valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs par latviešu valodas un lībiešu valodas izpēti un attīstību; izstrādāt un testēt elektroniskos valodas resursus (latviešu valodas vārdnīcas, lībiešu valodas datubāzi, latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīku), kas veicinātu latviešu valodas un lībiešu valodas resursu pieejamību interneta vidē; izmantojot OPEN SCIENCE un OPEN DATA principus, nodrošināt sabiedrībai nepieciešamo pētniecības rezultātu pieejamību internetā un Latvijas un Eiropas publiskajās bibliotēkās; veicot plašus, intervijās un anketēšanā, kā arī tiešā saskarē ar valodas apguvējiem balstītus pētījumus, sniegt priekšlikumus par latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguves optimizāciju atbildīgajām ministrijām, mācību iestādēm, pedagogiem, vecākiem. Projekta rezultāti tiks publiskoti 14 grāmatās, 9 vārdnīcās, t. sk. 6 elektroniskajās vārdnīcās, 39 rakstos, kas iekļauti SCOPUS un WoS datubāzēs. Tiks organizēts Starptautiskais baltistu kongress (2020) un konferences. Paredzēti plaši projekta informācijas pasākumi.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Latviešu valoda”

Rezultāti

Balodis, U. Non-modal phonation associated with stød vowels in Livonian. In: Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA–JEFUL), Vol 9, No 2 (2018). Special issue: “Livonian studies III”. Guest editors: V. Ernštreits and K. Pajusalu. Tartu: University of Tartu Press, 2018, 165.–187. DOI: https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.08

Bičevskis, R. Brīvība savējam. Glosas par Pētera Travnija grāmatu „Heidegera fragmenti. Filozofiska biogrāfija”: nepriekšmetiska valoda – (ne)saprotamība – apslēptība. / Freedom for One`s Kin: Notes on P.Trawny`s Book “Heidegger`s Fragments. Philosophical Biography”: non-objectifying language – (non)understandability hiddeness. Reliģiski-filozofiski raksti, XXVII. Galv. red.: S. Krūmiņa-Koņkova, red.: L. Kristberga, J. Nameisis Vējš. Rīga: LU FSI, 2019, 231.–248. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=854220

Druviete, I., Kļava, G. The role of Livonian in Latvia from a sociolinguistic perspective. In: Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA–JEFUL ), Vol 9, No 2 (2018). Special issue: “Livonian studies III”. Guest editors: V. Ernštreits and K. Pajusalu. Tartu: University of Tartu Press, 2018, 129.–146. DOI: https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.06

Paikens, P., Grūzītis, N., Rituma, L., Nešpore, G., Lipskis, V. Pretkalniņa, L., Spektors, A. Enriching an Explanatory Dictionary with FrameNet and PropBank Corpus Examples. In: Electronic lexicography in the 21st century: Smart lexicography. Proceedings of the eLex 2019 conference. Sintra, Portugal, 1–3 October 2019. Edited by I. Kosem, T. Zingano Kuhn, M. Correia, J. P. Ferreira, M. Jansen, I. Pereira, J. Kallas, M. Jakubíček, S. Krek, C. Tiberius. Brno: Lexical Computing CZ s.r.o., 2019, 922.–933. DOI: https://elex.link/elex2019/proceedings-download/

Blumberga, R. Delights and distractions: descriptions and vocabulary in the 1927 and 1928 Livonian ethnographic expedition materials of Ferdinand Linnus. In: Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA–JEFUL), Vol 9, No 2 (2018). Special issue: “Livonian studies III”. Guest editors: V. Ernštreits and K. Pajusalu. Tartu: University of Tartu Press, 2018, 61.–80. DOI: https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.03

Ernštreits, V., Pajusalu, K. Foreword. Eessõna. Eḑḑisõnā. In: Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA–JEFUL), Vol 9, No 2 (2018). Special issue: “Livonian studies III”. Guest editors: V. Ernštreits and K. Pajusalu. Tartu: University of Tartu Press, 2018, 3.–8. DOI: https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.00

Ernštreits, V. Compound Formation Principles in Livonian. In: Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA–JEFUL), Vol 9, No 2 (2018). Special issue: “Livonian studies III”. Guest editors: V. Ernštreits and K. Pajusalu. Tartu: University of Tartu Press, 2018, 257.–277. DOI: https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.12

Ernštreits, V., Šuvcāne, B. Chasing Livonian heritage on the Livonian Coast. In: Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA–JEFUL), Vol 9, No 2 (2018). Special issue: “Livonian studies III”. Guest editors: V. Ernštreits and K. Pajusalu. Tartu: University of Tartu Press, 2018, 109.–128. DOI: https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.05

Tomme-Jukēvica, I. The lexical competence of preschoolers acquiring Latvian as the second language in an instructional setting. INTED2019 Proceedings 13th International Technology, Education and Development Conference, March 11th–13th, 2019, Valencia, Spain: IATED Academy, 2019, 6530–6539. DOI: https://doi.org/10.21125/inted.2019.1586

Tomme-Jukēvica, I. Second language grammar of pre-school children acquiring Latvian as the second language in an instructional setting. INTED2019 Proceedings 13th International Technology, Education and Development Conference, March 11th–13th, 2019, Valencia, Spain: IATED Academy, 2019, 7099–7105. DOI: https://doi.org/10.21125/inted.2019.1719

Markus, D., Zīriņa, T. Assessment tools of Latvian language acquisition: problems and application versions. INTED 2019, Proceedings 13th International Technology, Education and Development Conference, March 11th–13th, 2019, Valencia: Spain: IATED Academy, 2019, 3242–3247. DOI: https://doi.org/10.21125/inted.2019.0848

Tomme-Jukēvica, I. The types of errors in the speech production of preschoolers acquiring Latvian as the second language in an instructional setting. EDULEARN19 Proceedings11th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 1st-3rd, 2019, Palma, Mallorca, Spain: IATED Academy, 2019, 7589–7597. DOI: https://doi.org/10.21125/edulearn.2019.1836

Roze, A. Par dažiem neoloģismiem latviešu valodā/About Some Neologisms in Latvian. Linguistica Lettica, 27. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. I. Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2019, 80.–[94]. DOI: https://doi.org/10.22364/lingualet.27

Helviga, A. Tropu skaidrojums latviešu stilistikā, leksikogrāfijā, literatūrzinātnē / Explanation of Tropes in Latvian Stylistics, Lexicography and Literary Theory. Linguistica Lettica, 27. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. I. Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2019, 50.–69. DOI: https://doi.org/10.22364/lingualet.27

Ikere, Z. Latvijas filozofi savās cīņās un gaitās (pēc 1991. gada) par filozofijas īsteno jēgu un tās atbilstošā termina rakstību / Latvian Philosophers in their Struggle and Activity (after 1991) for the True Sense of Philosophy and the Written Form of Its Signifier. Linguistica Lettica, 27. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. I. Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2019, 27.–39. DOI: https://doi.org/10.22364/lingualet.27

Karapetjana, I. Latvian or English – Language Situation in Scientific Communication in Latvia. Baltic Journal of Language, Literature and Culture. Vol. 10. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. DOI: https://doi.org/10.22364/BJELLC.10.2020.05

Bušmane, B. Vārdi aizdars, aizlejs, pavalgs, piekuods.. latviešu valodā / Words aizdars, aizlejs, pavalgs, piekuods.. in Latvian. Valoda – 2019: valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums, XXIX. Atb. red. S. Polkovņikova. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019, 16.–22. https://du.lv/wp-content/uploads/2020/04/Valoda_2019_DRUKA.pdf

Frīdenberga, A. Pēda, pēdējs un pēdīgs 16. un 17. gadsimta rakstu avotos. / Pēda, pēdējs and pēdīgs in the Written Sources of the 16th and 17th Centuries. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 23 (1/2). Atb. red. G. Smiltniece un L. Lauze. Liepāja: LiePA, 2019, 23.–33. https://dom.lndb.lv/data/obj/765995

Roze, A. Jaunvārdu atlases kritēriji „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā” / Criteria for Selecting Neologisms to Include in the “Modern Latvian Dictionary”. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 23 (1/2). Atb. red. G. Smiltniece un L. Lauze. Liepāja: LiePA, 2019, 148.–154. https://dom.lndb.lv/data/obj/765995

Skrūzmane, E. Skats uz Georga Manceļa „Postillas” dienu frazeoloģiskā aspektā / View on the Lexeme diena ‘day’ in the “Postill” by G. Manzel: The Phraseological Aspect. Valoda – 2019: valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums, XXIX. Atb. red. S. Polkovņikova. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019, 28.–34. https://du.lv/wp-content/uploads/2020/04/Valoda_2019_DRUKA.pdf

Trumpa, A. Daži īpatnēji negatīvu īpašību apzīmējumi Jaunās Derības latviešu tulkojumā (1685). Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 23 (1/2). Atb. red. G. Smiltniece un L. Lauze. Liepāja: LiePA, 2019, 182.–192. https://dom.lndb.lv/data/obj/765995

Laumane B. Jūrmalciema mājvārdi Piemares kontekstā / House names of Jūrmalciems in the context of Piemare. Piemares ļaudis un likteņi: rakstu krājums, 3. Atb. red. I. Ozola. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2019, 131.–192.

Rapa, S. Vietvārda mūžs / Curriculum Vitae of Place Name. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 23 (1/2). Atb. red. G. Smiltniece un L. Lauze. Liepāja: LiePA, 2019, 138.–147. https://dom.lndb.lv/data/obj/765995

Štrausa, I. Ieskats skolēnu personvārdos / A Look at School Learners’ Given Names. Valoda – 2019: valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums, XXIX. Atb. red. S. Polkovņikova. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019, 266.–273. https://du.lv/wp-content/uploads/2020/04/Valoda_2019_DRUKA.pdf

Helviga, A. Vārda episks nozīmes transformācija mūsdienu latviešu valodā / Meaning Transformation of the Word episks in the Contemporary Latvian Language. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 23 (1/2). Atb. red. G. Smiltniece un L. Lauze. Liepāja: LiePA, 2019, 307.–321. https://dom.lndb.lv/data/obj/765995

Sīlis, J. Intertekstualitāte kanoniska oriģināldarba interpretācijā netradicionālā angļu avottekstā un tā latviešu tulkojumā / Intertextuality in an Untraditional English Source Text Based on an Interpretation of a Canonic Original Text and a Latvian Translation of the Source Text. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 23 (1/2). Atb. red. G. Smiltniece un L. Lauze. Liepāja: LiePA, 2019, 392.–401. https://dom.lndb.lv/data/obj/765995

Markus, D. Bērnu runas specifika izglītības aktualitātes kontekstā / Specific Characteristics of Children’s Speech in the Context of Educational Topicality. Scriptus manet, 1/2019. Humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls. Nr. 9. Atb. red. Z. Gūtmane. Liepāja: LiePA, 2019, 9.–15. https://dom.lndb.lv/data/obj/786036.html

Ozola, I. Lejaskurzemes izlokšņu aprakstos neminētie: daļēji lokāmie divdabji / Die in den beschreibungen der Niederkurländische Mundarten nicht Erwähnten, Teilweise Deklinierbaren Partizipien. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 23 (1/2). Atb. red. G. Smiltniece un L. Lauze. Liepāja: LiePA, 2019, 129.–137. https://dom.lndb.lv/data/obj/765995

Stafecka, A. Izloksne un rakstu valodas tradīcija latgaliešu pirmajā avīzē „Gaisma” / Dialect and Tradition of Written Language in the First Latgalian Newspaper “Gaisma”. Valoda – 2019: valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums, XXIX. Atb. red. S. Polkovņikova. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019, 35.–40. https://du.lv/wp-content/uploads/2020/04/Valoda_2019_DRUKA.pdf

Vulāne, A. Gramatisko kategoriju raksturojums latgaliešu rakstu valodas pirmajās 20. gs. sākuma gramatikās: terminoloģiskais aspekts / Description of Grammatical Categories in the First Early Twentieth-Century Latgalian Grammars: Terminological Aspect. Valoda – 2019: valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums, XXIX. Atb. red. S. Polkovņikova. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019, 116.–127. https://du.lv/wp-content/uploads/2020/04/Valoda_2019_DRUKA.pdf

Anspoka, Z. Youth Values: Analysis Outcomes of Latvia Secondary School Students’ Essays. 3rd International Conference on Research in Education, Teaching and Learning, 21-23 February, 2020: Proceedings Rome, 2020, 1-12.  https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2020/02/42-497.pdf

Bičevskis, R., Kivle, I. International Interdisciplinary Conference „To Let Things Be!” Edmund Husserl 160. Martin Heidegger 130. Conference Proceedings. Riga: The University of Latvia December 10–12, 2019, 60 pp. https://www.acadlib.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/acadlib/Jauna_Majas_lapa-2020/Konferences/Conference_Proceedings_FINALE.pdf

Taurina, A. Main Features of Qualitative Learning Space and Pre-school Children Language Development. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III, Pre-school Education, May 22th- 23th, 2020. Rezekne, Rezekne Academy of Tehnologies, 2020, p. 743 – 753. http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/5154/4591

Ernštreits, V. Lexical tools for low-resource languages: A Livonian case-study. In: 6th Biennial Conference on Electronic Lexicography in the 21st Century: Smart Lexicography. (e-Lex2019) 1–3 October, 2019. Sintra: Proceedings Brno: Lexical Computing CZ s.r.o. 2019, 161–176. https://elex.link/elex2019/proceedings-download/

Ernštreits, V. Electronical resources for Livonian. In: The fifth International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages. Proceedings of the Workshop. Tartu: Association for Computational Linguistics, 2019, 184−192. https://doi.org/10.18653/v1/W19-0314

Rīcībpolitika