Vispārīgā informācija

Sākums 20.12.2021. Noslēgums  19.12.2024.

Projekta numurs

VPP-LETONIKA-2021/4-0003

Finansējums

641 000 EUR

Projekta vadītājs

Sanda Rapa
sanda.rapa@lu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Ventspils Augstskola

Zinātnes nozare

Valodniecība un literatūrzinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir pētīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo un vēsturisko savpatību, to attīstot par drošu un spēcīgu nacionālās identitātes pamatu. Lai to sasniegtu, tiks studētas piecas latviešu valodas dimensijas: dialekti, valodas paveidi, īpašvārdi (vietvārdi), vēsture un valodu kontakti. Tas sasaucas ar programmas virsmērķi: veidot iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību, kuras pamats ir demokrātiskās vērtības, latviešu valoda un kultūra. Valsts pētījumu programmas projekts tiks īstenots piecos virzienos, kuru uzdevumi noteikti Ministru kabineta 07.07.2021. rīkojumā Nr. 475. Projektu veidos pieci apakšprojekti, kuros pētīs (a) valodas kontaktus un tulkojumus, (b) dialektu leksiku un gramatiku, (c) toponīmiju, (d) valodas vēsturi un (e) reģionālistiku. Projekts vienlaikus īstenos programmas horizontālos uzdevumus: attīstīs zinātnisko cilvēkkapitālu un pilnveidos izglītības jomu, iesaistot studentus; palielinās valodniecības un tās saskarjomu zināšanu bāzi, sagatavojot četras zinātniskas monogrāfijas onomastikā, tulkojumzinātnē un dialektoloģijā un iesniedzot rakstus starptautiski indeksētās datubāzēs; attīstīs latviešu valodas digitālos rīkus, izstrādājot vietvārdu datubāzes prototipu, pilnveidojot elektronisko „Latviešu valodas vēsturisko vārdnīcu” un attīstot mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpusu un pareizrakstības rīku, piedāvās rekomendācijas valsts rīcībpolitikas veidotājiem un informēs sabiedrību par sasniegtajiem rezultātiem.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”

Rezultāti

-

Rīcībpolitikas nodevums

-