Statuss:
Īstenošanā
Valsts pētījumu programmas logo

4. uzdevums “Iegūt zināšanas cilvēka biomonitoringa programmas izveidei, novērtējot pesticīdu, smago metālu un atsevišķu organisko piesārņotāju izplatību Latvijas iedzīvotāju paraugos, kā arī noskaidrojot, vai aizliegto pesticīdu atliekvielām ir vides piesārņojuma, pārtikas vai sadzīves līdzekļu izcelsme”.

Atklātajā projektu pieteikumu konkursā par 4. uzdevuma īstenošanu tika saņemts viens projekta pieteikums.

Programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties uz starptautisko ekspertu zinātniskās izvērtēšanas rezultātiem, pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektam.

  • Projekta nosaukums: Latvijas cilvēka biomonitoringa programmas izveide - HBM4LV
  • Projekta numurs: Nr. VPP-VM-Sabiedrības_Veselība-2023/4-0001
  • Projekta īstenotājs: Rīgas Stradiņa universitāte
  • Projekta vadītājs: Ivars Vanadziņš
  • Projekta finansējums: 500 000 EUR
  • Projekta īstenošanas periods: 22.12.2023. - 21.12.2025.
  • Zinātnes nozares: Veselības un sporta zinātnes, Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze

Projekta kopsavilkums:

Projektā “Latvijas cilvēka biomonitoringa programmas izveide (HBM4LV)” plānots iegūt zināšanas, kas ļautu veidot pierādījumos balstītu cilvēka biomonitoringa sistēmu Latvijā, ņemot vērā starptautisko pieredzi un pielāgojot to nacionālajām vajadzībām. Šīs zināšanas un pieredze, kā arī sekundāro datu analīze un laboratoriju kapacitātes izpēte tiks izmantota, lai radītu vadlīnijas Latvijas sabiedrību reprezentējošas kohortas izveidei, kā arī izstrādātu piemērotāko bioloģisko paraugu ņemšanas stratēģiju. Projektā plānots ņemt bioloģiskos paraugus no pētījumā definētās kohortas, veidojot Latvijas cilvēka biomonitoringa biobanku. Tādējādi tiks nodrošināta iespēja veikt bioloģisko paraugu būtiskāko ķīmisko vielu un to metabolītu analīzes Latvijas vai, ja tas būs nepieciešams, arī ārvalstu laboratorijās. Projektā iegūtie dati informēs par nozīmīgākajiem pesticīdu, metālu un noturīgo organisko piesārņotāju avotiem un ekspozīcijas ceļiem, kā arī to koncentrācijām Latvijas iedzīvotāju bioloģiskajos paraugos. Projektā iegūtās zināšanas un dati tiks izmantoti, lai izstrādātu rekomendācijas Latvijas cilvēka biomonitoringa sistēmas izveidei un ieviešanai.