Statuss:
Īstenošanā
Valsts pētījumu programmas logo

Valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” (turpmāk – programma) atklātā projektu pieteikumu konkursa ietvaros bija plānots finansēt vienu projektu par katru Ministru Kabineta 2023. gada 26. septembra rīkojuma Nr. 629 “Par valsts pētījumu programmu “Sabiedrības veselība”” 6. punktā noteikto uzdevumu.

  1. Uzdevums “Attīstīt jaunas  zināšanas, pieejas un metodes iedzīvotāju veselībpratības uzlabošanai”.

Atklātajā projektu pieteikumu konkursā par 1. uzdevuma īstenošanu tika saņemti trīs projektu pieteikumi.

Programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties uz starptautisko ekspertu zinātniskās izvērtēšanas rezultātiem, pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu šādam projektam:

Projekta nosaukums: Latvijas iedzīvotāju veselībpratības novērtēšana un pilnveidošana: uz populāciju orientētās informatīvas izglītošanas platformas izstrāde un validācija dzīvesveida saistīto risku izpētei un uzraudzībai

Projekta numurs: Nr. VPP-VM-Sabiedrības_Veselība-2023/1-0003

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskais institūts

Projekta vadītājs: Valdis Pīrāgs

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte

Projekta finansējums: 300 000 EUR

Projekta īstenošanas periods: 27.12.2023. - 26.12.2025.

Zinātnes nozares: Veselības un sporta zinātnes, Tiesību zinātne

Projekta kopsavilkums:

Saskaņā ar "Sabiedrības veselības vadlīnijām 2021.–2027." aptaukošanās izplatība sabiedrībā ir būtiski augstāka nekā Eiropas Savienībā vidēji – Latvijā viena no četrām sievietēm un viens no sešiem vīriešiem ir aptaukojušies. Tomēr esošās pieejas aptaukošanās ārstēšanai parasti koncentrējas uz personas individuālo atbildību, uzturu un fizisko aktivitāti. Jaunizveidotai pieejai vajadzētu atzīt aptaukošanās sarežģītību un nodrošināt personalizētu, uz cilvēkiem orientētu daudznozaru aprūpi. Ņemot vērā, ka cilvēki arvien vairāk informāciju meklē ar interneta un  citu digitālo rīku palīdzību, būtisks faktors veselīga dzīvesveida veicināšanā ir digitālā veselībpratība. Projekta mērķis ir ar dzīvesveidu saistītās veselībpratības programmā izmantot visaptverošu digitālo platformu, kas būtu pieejama un proaktīva. E-piekrišanas pārvaldībai un mērījumu datu ieguvei par pacienta ziņoto pieredzi saistībā ar veselībpratību tiks izmantoti lietotājam draudzīgi digitālie rīki. Projekta ietvaros tiks izveidotas un validētas ar veselību saistītas aptaujas un dzīvesveida ieteikumi, stiprinātas pacientu tiesības. Tiks salīdzināti rezultāti, kas iegūti ar digitālās platformas un klātienes aptauju palīdzību, tāpat tiks novērtēta uz cilvēku orientēta veselības uzraudzība.