Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Latvijas neizmantoto zemes dzīļu minerālmateriālu resursi inovatīvu kompozītmateriālu izstrādē fosfora atgūšanai no mazajām komunālo un ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, lai realizētu aprites ekonomikas principus (CircleP)

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0090

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Andrejs Krauklis andykrauklis@gmail.com

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte; Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne; Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes; Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvus, videi nekaitīgus un ekonomiski izdevīgus koagulantus, kas izmantojami fosfora atgūšanā mazajām komunālajām un ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Mērķa sasniegšanai projekts fokusēsies uz 1) koagulanta prototipa izstrādi uz Baltijas reģiona mālu, to modifikācijas produktu un srebrodolskīta bāzes; 2) koagulanta efektivitātes noteikšanu notekūdeņu attīrīšanā no fosfora savienojumiem; 3) fosfora atgūšanas efektivitātes izpēti un videi un cilvēkam drošu izmantošanas izpēti lauksaimniecībā. Papildus tiks izstrādāta tehnoloģijas pārneses stratēģija un ceļa karte tās komercializēšanai. Tiks iesaistīti jaunie pētnieki un studējošie no LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu un Ķīmijas fakultātēm, Materiālu mehānikas institūta un RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija tādējādi paaugstinot jauno zinātnieku kompetences un nodrošinot starpdisciplinaritāti. Pētījuma rezultāti tiks publiskoti kā zinātniski raksti Scopus un/vai WOS datubāzēs, ziņojumi starptautiskās konferencēs, projekta dalībniekiem piedaloties un organizējot tās. Tāpat sasniegtie rezultāti tiks publicēti populārzinātniskos žurnālos, sociālos tīklos un dažādos pasākumos (t.sk. Zinātnieku naktī), tādējādi aptverot plašu sabiedrības loku.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss