Lielas-pergamentsenes-nozime-saknu-piepes-micelija-izplatibas-ierobezosana-eglu-un-priezu-celmos.jpg

Sākums  07/2018 Noslēgums 07/2021

Projekta numurs

lzp-2018/1-0431

Finansējums

269613 EUR

Projekta vadītājs

Tālis Gaitnieks

silava.lv

talis.gaitnieks@silava.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes

Labums sabiedrībai

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 

Pētījumā gūtās atziņas tiks popularizētas ne tikai zinātniskos izdevumos, bet arī populārzinātniskos izdevumos, semināros un lekcijās, dodot iespēju ar pētījuma rezultātiem iepazīties plašākam interesentu lokam. Izstrādātās rekomendācijas dos iespēju meža īpašniekiem efektīvāk apsaimniekot savus īpašumus, ierobežot sakņu trupes izplatību un ilgtermiņā palielināt meža vērtību.

Iespējamie risinājumi

Kādu problēmu projekts (rezultāti, metode) nākotnē varētu atrisināt?

Līdzšinējie pētījumi par sakņu piepes izplatību veikti egļu audzēs ar minerālaugsnēm, tomēr nav pētījumu par sakņu piepes izplatību kūdras augsnēs, trupējušo koku saknēm inficējot veselo koku saknes. Tāpat ir nepilnīgi dati par sakņu piepes un lielās pergamentsēnes attīstību maza diametra celmos, vai lielās pergamentsēnes attīstību inficētos egļu celmos. Pētījuma rezultāti dos plašākas zināšanas par sēņu bioloģiju un mijiedarbību koksnē, kā arī izstrādātās rekomendācijas ļaus ierobežot sakņu piepes izplatību gan pēc sastāva kopšanas, gan pēc galvenās cirtes.

Sadarbība

Pētījuma rezultāti varētu būt saistoši ne tikai AS “Latvijas valsts meži”, bet arī privāto meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Uzsākta sadarbība ar mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvu L.V.Mežs, kas apvieno vairāk nekā 150 meža īpašniekus.

Kopsavilkums

Sakņu piepes Heterobasidion spp. izraisītā sakņu trupe rada ievērojamus mežsaimnieciskos zaudējumus, kas egļu audzēs var sastādīt vairāk nekā 4000 euro/ha. Heterobasidion izplatību ar sporām samazina svaigu celmu apstrāde ar lielās pergamentsēnes Phlebiopsis gigantea sporas saturošiem bioloģiskajiem preparātiem (BP). Latvijā tiek izmantots Somijā ražotais BP “Rotstop”. Lai samazinātu patogēna izplatību atjaunotajās mežaudzēs, svarīgi ir ierobežot sēnes tālāko izplatību saknēs. Mūsu darba mērķis ir noskaidrot P. gigantea micēlija attīstību dažāda diametra skuju koku celmu saknēs kūdras augsnēs un minerālaugsnēs, kā arī izvērtēt trupējušu egļu celmu apstrādes lietderību galvenajā cirtē. Pētījumā pirmo reizi tiks salīdzināta P. gigantea micēlija sastopamība egļu un priežu celmos minerālaugsnēs un kūdras augsnēs sešus gadus pēc celmu apstrādes. Pirmo reizi pasaulē tiks analizēts Heterobasidion sugu sastāvs un populāciju struktūra kūdras augsnēs. Skuju koku saknēs novērtēs P. gigantea micēlija aizņemtā laukuma ietekmi uz sēnes tālāko izplatību koksnē. Iegūtie dati par P. gigantea attīstību dažāda augstuma priežu celmos ļaus izstrādāt rekomendācijas sakņu trupes ierobežošanai, veicot sastāva kopšanas cirtes. Darbā analizēs P. gigantea attīstību 2. stāva egļu celmu saknēs, tādējādi izvērtējot nepieciešamību minēto celmu apstrādei ar BP. Latvijā celmu apstrāde tiek praktizēta kopšanas ciršu laikā, bet perspektīvā ir paredzēta arī galvenajā cirtē. Pētījumā iegūtie dati par P. gigantea attīstību trupējušā egles koksnē ļaus pieņemt lēmumu par šādu celmu apstrādes lietderību. P. gigantea varētu ietekmēt Heterobasidion augļķermeņu veidošanos, bet ir nepieciešami papildu pētījumi saistībā ar Heterobasidion primārās infekcijas risku.

Projekta gaitā ierīkos parauglaukumus, lai ilgtermiņā izvērtētu BP “Rotstop” ietekmi uz sēņu bioloģisko daudzveidību. Projekts atbilst iepriekš minētajiem prioritārajiem virzieniem zinātnē, jo realizējot projektu, tiks uzsākti ilgtermiņa pētījumi, lai novērtētu Somijā ražotā BP ietekmi uz P. gigantea vietējām populācijām. Pētījumi par sakņu piepes bioloģiju kūdras augsnēs un ar Heterobasidion konkurējošās P. gigantea micēlija attīstību skuju koku celmos radīs jaunas zināšanas par BP pielietošanu sakņu trupes izplatības ierobežošanā. Projektā iegūtās zināšanas veicinās meža ražības un veselības paaugstināšanu, tādējādi ļaujot efektīvāk izmantot vietējos resursus un sekmēs Latvijas mežsaimniecības konkurētspējas palielināšanu.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss