Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Mākslīgā intelekta lietojums multi-statiska ultraplatjoslas impulsa radara signālu analīzē materiālu un struktūras nesagraujošai noteikšanai

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0270

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Modris Greitāns

Projektu īsteno

Elektronikas un datorzinātņu institūts     

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; Datorzinātnes un informātika

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir attīstīt multistatiska (MS) ultraplatjoslas impulsu (UWB-IR) radara signālu apstrādes zinātnisko pamatu, iesaistot dziļās mašīnmācīšanās pieeju. Iegūtās zinātības potenciālais pielietojums ir materiālu un struktūru nesagraujoša noteikšana, kas var tikt izmantota pārstrādājamo materiālu (plastmasa, stikls, kartons u.c.) automātiskā šķirošanā, vizuāli neredzamu defektu konstatēšanā un struktūru integritātes kontrolē. Projektā tiks uzlabots MS-UWB-IR radara signālu izplatīšanās modelis, kas apraksta impulsu atstarošanos un pārraidi slāņainā vidē ar atšķirīgām elektromagnētiskām īpašībām un nodrošina korektu sintētisku treniņdatu ģenerēšanu. Papildus, projekta jauninājumi ir atstaroto un caurejošo impulsu kopēja vairākdimensiju reprezentācija (laika-frekvenču, laika-mēroga), signālu dekompozīcija ar mērķi tos efektīvāk analizēt ar mākslīgiem neironi tīkliem (MNT), kā arī plaša MNT arhitektūru piemērotības izpēte un to modificēšana, ar mērķi nodrošināt dažādu materiāli un objektu struktūru atpazīšanu. Eksperimentāliem pētījumiem tiks pilnveidots Institūtā radītais mono-statiskais UWB-IR radars multi-statiskiem mērījumiem, lai validētu projekta kopējo koncepciju.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss