Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Meža apsaimniekošanas izaicinājumi palielinātas rekreācijas slodzes apstākļos COVID-19 krīzes laikā

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0167

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Arta Bārdule

Projektu īsteno

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne; Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes             

Kopsavilkums

Pētījuma mērķis ir iegūt padziļinātas zināšanas par dabas (īpaši meža) teritoriju apmeklējumiem, kuru biežums būtiski pieauga COVID krīzes laikā, un apzināt iespējamo ietekmi uz praktisko meža apsaimniekošanu. No 9 republikas pilsētu iedzīvotājiem, izmantojot publiskās iesaistes kartēšanas aptaujas, tiks iegūta telpiska informācija par apmeklētajām dabas teritorijām, atsevišķi analizējot meža nozīmi rekreācijas vietas izvēlē, analizēti norādīto apmeklējumu “punkti” (kas teritorijā sevišķi patīk, kas būtu uzlabojams, cik bija apmeklētāju, vai apmeklēja arī pirms/pēc COVID krīzes sākuma). Mežā esošajos punktos analizēs meža raksturīpašības. Veiks telpiskās statistikas analīzi – “karstie/aukstie” punkti, vidējie attālumi no respondentu dzīves vietām, telpiskās izplatības rādītāji un regresijas starp dažādiem faktoriem. Noskaidros, vai pastāv būtiska COVID krīzes ietekme uz iepriekš neapmeklētu vietu īpatsvaru, apmeklējuma biežumu, attālumu no dzīvesvietas u.c., salīdzinājumā ar ierasti apmeklētām dabas teritorijām. Intervijās noskaidros meža apsaimniekotāju (piemēram, A/S “LVM”, SIA “Rīgas meži”) viedokli COVID krīzes sakarā – vai ir apsaimniekošanas problēmas un grūtības ar rekreācijai un saimnieciskai darbībai paredzētu teritoriju uzturēšanu, ierobežojumu kontroli, kā arī noskaidroti viedokļi par nākotnes izaicinājumiem, ja krīze pastiprinās. Pētījuma galvenie rezultāti: 2 zinātniskas publikācijas, rekomendācijas meža apsaimniekošanai, brīvpiekļuves telpisko datu kopa.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss