Mikrobiologiskas-daudzveidibas-metana-emisiju-un-dzivsudraba-metilesanas-sakaribu-izpete-organiskajas-augsnes-kopija1.png

Sākums  07/2018 Noslēgums 07/2021

Projekta numurs

lzp-2018/1-0434

Finansējums

299724 EUR

Projekta vadītājs

 Zane Lībiete

silava.lv

zane.libiete@silava.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes

Labums sabiedrībai

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 
Projekta rezultātu ikdienas izmantošanas iespējas no sabiedrības skatu punkta ir netiešas, taču būtiskas un ar ilgtermiņa ietekmi. Projekta rezultāti sniegs zināšanas par “neredzamās pasaules” (mikroskopisko augsnes organismu) lomu siltumnīcefekta gāzu (šajā gadījumā metāna, kas ir agresīvāka siltumnīcefekta gāze nekā CO2) emisiju un vides piesārņojuma ar bīstamajām vielām (šajā gadījumā dzīvsudraba un metildzīvsudraba) veicināšanā. Uz iegūto zināšanu pamata tiek veidoti dažāda līmeņa normatīvie akti, kas ietekmē dažādas sabiedrības grupas, piemēram, zemes īpašniekus.

Iespējamie risinājumi

Kādu problēmu projekts (rezultāti, metode) nākotnē varētu atrisināt?
Iegūtās zināšanas par siltumnīcefekta gāzu emisijām no kūdras augsnēm un piesārņojuma ar bīstamajām vielām (dzīvsudrabu un metildzīvsudrabu) veidošanos ļaus izvēlēties apsaimniekošanas pasākumus, kas šos vides riskus samazina, un kopumā plānot zemes apsaimniekošanu videi draudzīgāk.

Sadarbība

Pētījuma rezultāti ir svarīgi meža nozarei (piemēram, valsts mežu apsaimniekotājam AS “Latvijas valsts meži”, kā arī privātajiem mežu īpašniekiem) efektīvākai un videi draudzīgākai apsaimniekošanas plānošanai un īstenošanai, kā arī politikas veidotājiem, jo tie dod zinātniski pierādītu pamatojumu normatīvo aktu izstrādei.

Kopsavilkums

Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par mikrobioloģisko daudzveidību apsaimniekotās un saimnieciskās darbības neskartās organiskās augsnēs, un analizēt rezultātus saistībā ar metāna (CH4) emisijām, dzīvsudraba (Hg) līmeņiem un metildzīvsudraba (MeHg) veidošanās procesiem. Tiks izmantota starpdisciplināra pieeja, interpretējot augsnes un CH4 emisiju analīžu rezultātus sasaistē ar molekulārām pieejām augsnes mikrobu daudzveidības un funkciju noteikšanai. Iegūtie datiļaus novērtēt mijiedarbību starp augsnes bioloģisko daudzveidību un augsnes mikrobu funkcionalitāti un augsnes īpašībām, CH4 emisijām un Hg un MeHg līmeņiem, kā arī salīdzināt apsaimniekotās un saimnieciskās darbības neskartās augsnes.

Pētījuma rezultāti būs tieši izmantojami vairākos pašreizējos un plānotos projektos, kas saistīti ar kapacitātes stiprināšanu, zināšanu nodošanu un aizsardzības pasākumu ieviešanu (piemēram, LIFE un INTERREG programmās). Rezultātus izmantos pētnieki, kā arī reģionālās un valsts iestādes, kuras ir atbildīgas par klimata, ūdens un augsnes politikas izstrādi un īstenošanu. Projekts ir tieši saistīts ar prioritāti \”Klimata pārmaiņas, dabas aizsardzība un vide\”, jo metāns ir nozīmīga siltumnīcefekta gāze, un metildzīvsudrabs ir bīstama viela cilvēkiem un videi. Projekts arī sekmēs prioritāti \”Vietējo dabas resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana uz zināšanām balstītas bioekonomikas attīstībai\”, jo rezultāti tiks izmantoti, lai uzlabotu meža apsaimniekošanas prakses.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss