Vispārīgā informācija

Sākums 20.12.2021. Noslēgums  19.12.2024.

Projekta numurs

VPP-LETONIKA-2021/1-0006

Finansējums

1 068 000 EUR

Projekta vadītājs

Ilze Auziņa
ilze.auzina@lumii.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Liepājas universitāte

Zinātnes nozare

Valodniecība un literatūrzinātne; Datorzinātne un informātika

Kopsavilkums

Projekta “Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība” (LATE) mērķis ir, izmantojot datos balstītas metodes, veikt mūsdienu latviešu valodas gramatiskās, leksiski semantiskās, fonētiski fonoloģiskās sistēmas un latviešu zīmju valodas izpēti, kā arī pilnīgot esošos un radīt jaunus, ilgtspējīgus latviešu valodas resursus un rīkus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiks izveidots “Latviešu valodas runas korpuss”, “Latviešu zīmju valodas paraugkorpuss”, kā arī tiks papildināta vārdnīca Tēzaurs.lv un “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca”. Balstoties uz latviešu valodas gramatikas pētījumiem, tiks pilnveidots “Sintaktiski marķētais latviešu valodas korpuss”. Šie resursi tiks integrēti vienotā latviešu valodas pētniecības infrastruktūrā, kā arī CLARIN-LV repozitorijā. Projekta laikā taps LATE platforma runas transkribēšanai un subtitrēšanai. Projektu īstenos Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta, LU Latviešu valodas institūta, LU Humanitāro zinātņu fakultātes, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta un Liepājas Universitātes zinātnieki, kuru intereses un kompetence saistīta ar latviešu valodniecību, datorlingvistiku un digitālajām humanitārajām zinātnēm.

Projekta mērķis

Izmantojot datos balstītas metodes, attīstīt mūsdienu latviešu valodas gramatiskās, leksiski semantiskās un fonētiskās sistēmas izpēti, kā arī pilnveidot esošos un radīt jaunus, ilgtspējīgus latviešu valodas resursus un rīkus.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”

Rezultāti

-

Rīcībpolitikas nodevums

-