Projekta pase

Vispārīgā informācija

Sākums 15.06.2022. Noslēgums  19.12.2024.

Projekta numurs

VPP-LETONIKA-2022/1-0001

Finansējums

427 000 EUR

Projekta vadītājs

Ina Druviete
ina.druviete@lu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latviešu valodas aģentūra

Zinātnes nozare

Valodniecība un literatūrzinātne

Kopsavilkums

Projekta uzdevums ir nodrošināt latviešu valodas kā Latvijas valstiskuma un vērtībās balstītas kopīgās identitātes pamata ilgtspēju. Projekts izstrādāts kā vienots četru apakšprojektu kopums. Pirmajā apakšprojektā pētītas latviešu literārās valodas attīstības tendences saistībā ar valodas ideoloģiju un valodas standartizācijas procesiem, izmantojot mūsdienīgas sociolingvistisko pētījumu metodes. Sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru analizēti Latvijas iedzīvotāju valodas lietošanas paradumi atšķirīgās komunikatīvās situācijās, kā arī lingvistiskā attieksme dažādu sociālo grupu vidū. Otrajā apakšprojektā pētnieki pievēršas bērnu valodas apguvei, bērnu un jauniešu valodas prasmei un valodas lietojumam izglītības iestādēs un diasporā. Trešajā apakšprojektā analizēta virtuālā saziņa, latviešu valodas lietojums sociālajos medijos un to ietekme uz latviešu valodas semantiskajiem un gramatiskajiem aspektiem. Ceturtais apakšprojekts veltīts latviešu valodas terminoloģijas zinātnisko principu un praktiskās terminrades pilnveidei. Projekts sniedz ieguldījumu gan sociolingvistikas un valodas apguves teorijas, gan izglītības un sabiedrības informēšanas jomā, tādējādi stiprinot valsts valodas statusu un funkcijas. Projektā gūtie secinājumi izmantojami valsts valodas pamatnostādņu aktualizēšanai un veido ievirzi turpmākiem akadēmiskiem pētījumiem.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai 2.kārta”

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

-