Projekta pase

Vispārīgā informācija

Sākums 29.12.2022. Noslēgums  19.12.2024.

Projekta numurs

VPP-LETONIKA-2022/3-0003

Finansējums

415  025 EUR

Projekta vadītājs

Eva Eglaja – Kristsone
eva.eglaja@lulfmi.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Zinātnes nozare

Valodniecība un literatūrzinātne

Kopsavilkums

Projekts apvieno pētniekus no literatūrzinātnes, salīdzināmās literatūras, digitālo humanitāro zinātņu, kultūras un grāmatniecības vēstures studiju jomām, kā arī pedagoģijas profesionāļus. Projekta mērķis ir veikt pētījumus par literatūrzinātnes, literatūras, kultūras un sabiedrības daudzdimensionālajām attiecībām vēsturiskā un mūsdienu kontekstā. Viens no centrālajiem jautājumiem ir literatūras loma sabiedriskās domas un politisko naratīvu veidošanā mūsdienu un vēsturiskā perspektīvā, ietverot literatūras kritiku un cenzūru. Tāpat tiks pētīta sabiedrības literārā gaume, grāmatu patēriņš un aprite un lasīšanas paradumu dinamika, un tās pārnese uz citām radošajām industrijām, kultūras medijiem un izdevējdarbību. Būtiski aptvert arī savstarpēji cieši saistīto lasītprasmes un izglītības aspektu, izstrādājot un piedāvājot jaunus mācību līdzekļus un digitālos resursus lasītprasmes attīstīšanai dažādās Latvijas un diasporas iedzīvotāju grupās, ņemot vērā arī lasītāja dominējošā uztveres tipa vajadzības. Jaunās zināšanas un projekta rezultāti tiks integrēti Latvijas augstākajā izglītībā, pilnveidojot un attīstot studiju programmas un kursus un izstrādājot maģistra un doktora darbus. Projekta rezultāti ietvers piecas recenzētas monogrāfijas, vismaz 20 recenzētus zinātniskus rakstus, kas pieņemti publicēšanai, vismaz 30 konferenču referātus un daudzveidīgu sabiedrības informēšanu – populārzinātniskus rakstus, publiskas lekcijas, seminārus, sabiedrības iesaistes kampaņu.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai 3.kārta”

Rezultāti

-

Rīcībpolitikas nodevums

-