Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Oglekļa ieneses ar nobirām un sīksaknēm novērtējums mežos ar meliorētām un dabiski mitrām organiskām augsnēm

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0237

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Kaspars Polmanis            

Projektu īsteno

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne; Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes             

Kopsavilkums

Organiskās augsnes ir viens no lielākajiem SEG emisiju avotiem Latvijā. Augsnes emisiju uzskaites metodes līdz šim izstrādātas galvenokārt boreālās zonas organiskajām augsnēm. Piemēram, IPCC 2014 vadlīniju emisiju faktori mežiem ar meliorētām organiskām augsnēm boreālajā zonā balstās uz 62 izmēģinājumu datiem, bet mērenajā zonā – tikai uz 8 pētījumiem, kas neļauj pilnvērtīgi novērtēt klimatisko apstākļu un citu faktoru ietekmi uz emisijām. Pētījuma mērķis ir uzlabot mežsaimnieku spēju ietvert SEG emisiju mazināšanas pasākumu plānošanā oglekļa ieneses ar nobirām prognozes. Pētījuma tiešais mērķis ir novērtēt oglekļa ienesi ar nobirām un sīksaknēm egles, priedes, melnalkšņa un bērza audzēs ar drenētām vai dabiski mitrām organiskām augsnēm. Pētījumā izmantosim līdzšinējos pētījumos iegūtos un pagaidām nesistematizētos nobiru mērījumu datus. Pētījuma rezultātus integrēsim augšanas gaitas modelī AGM, lai novērtētu oglekļa ieneses iespējamo ietekmi uz oglekļa apriti mežā. Pētījuma galvenais rezultāts ir vienādojumi oglekļa ieneses ar nobirām un sīksaknēm aprēķināšanai mežos ar organiskām augsnēm, atkarībā no valdošās sugas, audzes taksācijas rādītājiem un klimatiskajiem apstākļiem. Pētījuma rezultātus publicēsim vismaz 1 zinātniskā rakstā izdevumā, kas indeksēts SCOPUS vai WoS datubāzēs, un prezentēsim vismaz 1 starptautiskā zinātniskā konferencē.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss