Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Oglekļa ietilpīgās lauksamniecības sertifikācijas sistēma: virzība uz rezultātiem balstītu lauksamniecības sektoru (CarbFarmS)

Sākums: 01.01.2024.

Noslēgums: 31.12.2026.

Projekta numurs

lzp-2023/1-0055

Finansējums

300000

Projekta vadītājs

Jeļena Pubule

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Projekta “CarbFarmS” vispārējais mērķis ir izstrādāt ceļvedi lauksaimniekiem un lēmuma pieņēmējiem par Latvijas apstākļiem piemērotu oglekļa ietilpīgās lauksamniecības sertifikācijas sistēmu, kas ļaus sasniegt Zaļā kursā noteiktos mērķus, ievērojot mazoglekļa aprites ekonomikas principus. Atlasītie oglekļa audzēšanas risinājumi un to iespējamās finansēšanas shēmas tiks analizēti salīdzinājumā ar to klimata, vides, ekonomisko un sociālo dzīvotspēju. Galvenie pētījuma virzieni - uz rezultātiem balstītas shēmas oglekļa audzēšanai, to dzīvotspējas novērtējums, nozīmība klimata pārmaiņu mazināšanai. Projekta ietvaros tiks identificēti oglekļa audzēšanas risinājumi, tiks noteikta un novērtēta to nozīmība SEG emisiju samazināšanā, tiks izstrādāti indikatori risinājumu vērtēšanai, tiks veikts risku novērtējums un tiks izstrādāts ceļvedis uz risinājumiem balstītu oglekļa audzēšanas risinājumu ieviešanai Latvijā. Projekta pamatā ir secīga daudzpakāpju modelēšanas pieeja , kas sevī apvieno (1) literatūras analīzi, (2) indikatoru analīzes metodi, (3) daudzkritēriju analīzes metodi, (4) ekonomisko analīzi, (5), dzīves cikla analīzi. Balsoties uz matemātisko modeļu kombinācijas un izpētes rezultātiem, tiks iegūts ceļvedis oglekļa audzēšanas risinājumu izstrādei un ieviešamai vidējā un ilgtermiņā Latvijā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada atklātais konkurss