Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums: 31.08.2018.

Noslēgums: 31.08.2021.

Projekta numurs: lzp-2018/1-0510

Finansējums: 300000

Projekta vadītājs: Aigars Atvars

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Projekta sadarbības partneri

Zinātnes nozares

    • Fizika un astronomija
    • Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt un testēt vairākus sensorus, kuri balstīti uz Čukstošās Galerijas modu (ČGM) resonatoriem - temperatūras sensoru, gaisa mitruma sensoru un optisko viļņu garumu sensoru. Šo sensoru darbības pamatā ir fizikāls princips, ka optiskajos rezonatoros veidojas optiskās rezonanses (absorbcijas vai fluorescences), kuras mainās, ja mainās pats rezonators (piemēram, tā izmēri). Projektā tiks īstenotas sekojošas darba paketes: WP1.ČGM rezonatora temperatūras sensora izstrāde. Tiks uzkonstruētas un testētas 3 veidu eksperimentālās shēmas. Tiks testēti rezonatori, kuri izvedoti no dažādiem materiāliem - optiskās škiedras, UV cietējošā materiāla NOA 61, MgF2, CaF2 and PDMS. Tiks noteikta eksperimenta shēma un rezonatora materiāls, kurš dod vislabāko sniegumu temperatūras mērīšanai. WP2.ČGM rezonatora gaisa mitruma sensora izstrāde. Tiks testēts šķidra glicerīna mikrorezonators, kurš dopēts ar Rodamīnu 6G. Tiks noteikti parametri, pie kuriem sensors dod labāko jutību pret mitrumu. WP3.ČGM rezonatora gaismas viļņa garuma sensora izstrāde. Šeit tiks testēts mikrorezonatoru grupas sniegums. WP4. Projekta vadība, rezultātu izpalīšana un intelektuālais īpašums. Projekta rezultāti tiks izplatīti zinātniskai sabiedrībai, sabiedrībai kopumā, industrijai un projekta finansētāja organizācijām. Projekta galvenie rezultāti būs 2 zinātniskās publikācijas, 2 konferenču tēžu publikācijas, 1 Latvijas patenta pieteikums. Projekts veicinās jaunu perspektīvu projektu izstrādi. Projekts un sagaidāmie rezultāti iekļaujas sekojošos [Latvijas] Prioritārajos virzienos zinātnē 2018 -2021. gadam: 1) Virziens "Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai" ar specifisku uzsvaru uz fotoniku, materiālu struktūru pētījumiem, fizikas un fotonikas matemātisko modelēšanu, kvantu tehnoloģijām, un multidisciplinaritāti starp fiziku, matemātiku un inženierzinātnēm (atbilstoši "Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018.-2021. gadā" Kopsavilkumam); 2) Virziens "Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai" ar specifiskām apakštēmām zināšanu un tehnoloģiju pārnese, augstas pievienotās vērtības produktu radīšana, inovācijas ekonomikas izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2018. gada 1. atklātais konkurss

 

Projekta īstenošanas zinātniskā un sociālā ietekme ir apkopota pārskatā[PDF]

Projekta rezultāti [PDF]