Politiskas-uzticesanas-psihologiska-modela-izstrade-un-parbaude.jpg

Politiskās uzticēšanās psiholoģiska modeļa izstrāde un pārbaude

Sākums  09/2018 Noslēgums 08/2021

Projekta numurs

lzp-2018/1-0402

Finansējums

240000 EUR

Projekta vadītājs

 Ģirts Dimdiņš

girts.dimdins@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Sociālo zinātņu nozare

Labums sabiedrībai

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 
– Sabiedrība kopumā labāk izpratīs, kāpēc Latvijā ir tik zema uzticēšanās nacionālā līmeņa politiskajām institūcijām (valdībai, Saeimai, politiskajām partijām) un kādi ir iespējamie ceļi šīs uzticēšanās paaugstināšanai, kā arī sabiedrības locekļu politiskās aktivitātes un iesaistīšanās veicināšanai. Būs iespējams labāk saprast vēlētāju lēmumu pieņemšanas mehānismus, izvēloties partiju, par ko balsot un piedāvāt vēlētājiem instrumentus informētas izvēles izdarīšanai balsojot. Politikas veidotājiem projekta rezultāti ļaus uzlabot komunikāciju ar sabiedrību, labāk izprotot, kā skaidrot pieņemtos lēmumus un veiktās darbības.

Iespējamie risinājumi

Kādu problēmu projekts (rezultāti, metode) nākotnē varētu atrisināt?

– Latvijas sabiedrībā valda zema savstarpējā uzticēšanās, gan starp cilvēkiem, gan starp sabiedrību un dažādām politiskajām institūcijām, kā arī samērā zema sabiedrības locekļu iesaistīšanās politiskajās aktivitātēs. Šāda situācija vājina demokrātiju un rada riskus sabiedrības pārvaldes virzībai autoritāra režīma virzienā. Atklājot mehānismus politiskās uzticēšanās paaugstināšanai un, caur to, arī aktīvai sabiedrības locekļu iesaistei politikā, ilgtermiņā tiks stiprināta demokrātiskā pārvaldes sistēma Latvijā.

Sadarbība

– Ir identificēti potenciālie sadarbības partneri un ieguvēji no projekta rezultātiem valsts pārvaldē un NVO vidū.

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt un empīriski pārbaudīt psiholoģisku politiskās uzticēšanās modeli. Modelis ietver psiholoģiskos faktorus, kas raksturo uzticēšanās objektus (politiķus, institūcijas), uzticēšanās subjektus (vēlētājus), un socio-politisko kontekstu. Modelī būs izdalīti divu veidu faktori, kas prognozē politisko uzticēšanos. Pirmais veids ir uztveres faktori, kurus var iedalīt trīs grupās: a) uztvertās uzticēšanās objektu (politiķu, politisko partiju, institūciju) īpašības, b) uztvertie socio-ekonomiskie apstākļi sabiedrībā un c) uzticēšanās subjektu (vēlētāju, sabiedrības locekļu) īpašības, kas ietekmē abu iepriekš minēto faktoru uztveri.

Otra veida psiholoģiskie faktori ir kognitīvās saskaņas meklēšanas faktori, kas ietekmē to, kā sabiedrības locekļi un politisko procesu dalībnieki skaidro notiekošo procesu un darbību cēloņus un piešķir tiem jēgu. Saskaņā ar šo modeli, abu veidu psiholoģisko faktoru mijiedarbība veicina (vai kavē) kopīgas realitātes veidošanu politiskā procesa dalībnieku uztverē, kas ir tiešs politiskās uzticēšanās priekšnoteikums. Plānotie pētījumi ietvers vēlētāju aptaujas un eksperimentus, lai novērtētu dažādus politiskās uzticēšanās elementus un to saistību ar modelī iekļautajiem psiholoģiskajiem faktoriem.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss