Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Purvu hidroloģisko režīmu reāllaika un imitāciju datu vizualizācija virtuālā realitātē

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0396

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Arnis Cīrulis

Projektu īsteno

Vidzemes Augstskola     

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju 3D telpas automatizētai vizualizācijai un imitāciju modeļu datu atspoguļošanai reālā laikā, kas kalpos par instrumentu lēmumu pieņēmēju rokās, lemjot par ekosistēmu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, un vides zinātņu mācību procesā, papildinot izglītības saturu. Tā kā jau kopš 1992.gada augstie purvi ietilpst kopienas nozīmes dabisko biotopu, kuru saglabāšanai jānosaka īpaši aizsargājams dabas teritorijas statuss, sarakstā (European Commission, 1992), kā tehnoloģijas aprobācijas vide ir izvēlēta purvu hidroloģiskā sistēma. Projekta aktivitātes ietver reāllaika sensoru datu apkopošanu un apstrādi, imitāciju modeļa datu apkopošanu un apstrādi, purvu ekosistēmai raksturīgo objektu noteikšanu un 3D modelēšanu, purva 3D reljefa ģenerēšanu, virtuālās realitātes ainas automatizētu izveidi un vizualizāciju u.c. darbības. Šī tehnoloģija darbosies kā rīks datu saprotamai atspoguļošanai plašākai sabiedrības daļai, nodrošinot reālajai videi maksimāli pietuvinātu saturu. Projekta ietvaros tiks izstrādāta viena zinātniskā publikācija un iesniegta starptautiskam zinātnisko rakstu krājumam un konferencei par VR tematiku. European Commission. (1992). COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC. Official Journal of the European Communities, 1-44

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss